Aktivity PPP ve školním roce 2023/2024

Školní připravenost

Dne 23.listopadu 2023 proběhla v Mateřské škole Slezská v Třinci depistáž zaměřená připravenost dětí pro vstup do školy. Tato osvědčená praxe Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek probíhá pravidelně a zkušenosti rodičů a pedagogů nás utvrzují v tom, že takto můžeme efektivně přispívat k lepší připravenosti dětí na nástup do školy a tím předejít možným školním obtížím. Před samotným skupinovým a individuálním vyšetřením čtrnácti dětí byla realizována dne 14.listopadu přednáška, kde byli rodiče a učitelky informováni o průběhu akce a byli seznámeni s metodami, technikami, cvičeními a pracovními materiály, které přispívají ke kvalitnější školní připravenosti a podporují tak plynulý přechod do školního prostředí. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách mateřské školy, kde bylo vytvořeno příjemné a přátelské prostředí. Vedení mateřské školy a učitelky zajistily optimální a kvalitní podmínky a dětem se " Hra na školu" líbila. Po skupinové a individuální práci s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, kde byly předány informace a podněty, jak dále u jednotlivého dítěte žádoucí vědomosti a dovednosti rozvíjet. Rodiče a pedagožky tuto poradenskou práci velmi ocenily a mají zájem v této spolupráci pokračovat i příští školní rok.

Přednáška v MŠ Raškovice

Dne 15. 11. 2023 proběhla v MŠ Raškovice přednáška pro rodiče dětí předškolního věku na téma – Školní zralost, školní připravenost, které se zúčastnilo celkem 23 zákonných zástupců. Rodiče byli seznámeni s předškolními dovednostmi, které by měly umět zvládat děti před nástupem do školy. V závěru setkání jim byla nabídnuta realizace depistáže za účelem mapování připravenosti dítěte pro vstup do 1. třídy ZŠ. Vše, včetně individuálních konzultací s rodiči by mělo proběhnout v zázemí MŠ.

Metodické setkání se zástupci mateřských škol

V průběhu října a listopadu 2023 proběhla v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku čtyři setkání se zástupci mateřských škol. Celkem se jich zúčastnilo třicet pět pedagogů jak z městských, tak i z vesnických školek. V přátelské a inspirující atmosféře byl prostor k vzájemnému sdílení postřehů a informací k tématům, které jsou v současné době nejaktuálnější - k problematice výchovně náročných dětí, k přidělování asistentů pedagoga, ke školní zralosti i k organizačním záležitostem. Pedagogové měli prostor konzultovat i konkrétní specifické postupy, které ve své každodenní práci používají. Plánujeme, že podobná setkání budou probíhat průběžně i v dalším školním roce a povedou k dalšímu zefektivnění komunikace a spolupráce na obou stranách.

Metodické setkání

Dne 10. 11. 2023 proběhlo v prostorách PPP Frýdek-Místek odloučeného pracoviště v Třinci konzultační setkání s pedagogy MŠ. Bylo zaměřeno na podporu vzájemné a efektivní spolupráce, na aktuální formy vedení, nabídku přednášek pro rodiče předškoláků i realizaci následných depistáží zaměřených na posouzení školní připravenosti. V průběhu setkání zazněla řada dotazů, účastnice měly prostor i pro vzájemnou diskusi a sdílení zkušeností. Akce se zúčastnilo 27 pedagogických pracovníků.

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky školy na téma - Ditě školně úspěšné

Dne 6.11.2023 proběhlo první setkání s pedagogy ZŠ Slezská v Třinci. Tato škola oslovila Pedagogicko-psychologickou poradnu ve Frýdku-Místku s úmyslem rozšířit pedagogické kompetence a znalosti ke zkvalitnění pedagogické práce s žáky, kteří čelí školním neúspěchům. Na tomto setkání se sešlo13 pedagogů 1.-3.tříd. Během setkání byli pedagogové seznámeni s faktory a příčinami, které vedou ke školní neúspěšnosti, preventivními opatřeními a strategiemi pro efektivní práci s těmito žáky, se způsoby, jak je podporovat. Závěrečná reflexe účastníků ukázala, že největší přínos měly informace a trénink dovedností v oblasti komunikace s žáky a jejich rodiči. V následujících měsících budou následovat další vzdělávací akce určené pro učitele 3.-5.ročníků a také pro pedagogy 2.stupně základní školy. Pedagogové ocenili možnost sdílet své osobní zkušenosti, možnost získat nové poznatky k tématu a příležitost pracovat s tímto tématem na základě vlastního prožitku. Tato akce rovněž posílila osobní spolupráci mezi PPP a základní školou, umožnila pedagogům se vzájemně lépe poznat.

Setkání školních metodiků prevence z oblasti Třinecka

Dne 30. 10. 2023 proběhla dvě setkání školních metodiků ZŠ a SŠ z oblasti Třinecka. Setkání určené školním metodikům prevence středních škol bylo obohaceno o představení aktuálních nabízených služeb organizace Hope4Kids, konkrétní nabídku přišla představit lektorka primárně preventivních programů paní Folwarczná. Již tradičními tématy těchto setkání v úvodu školního roku bylo ohlédnutí za uplynulým školním rokem, seznámení s výsledky vyhodnocení evaluačních dotazníků, spolupráce s metodikem prevence v aktuálním školním roce a jeho aktuální nabídka služeb, seznámení s plánovaným i vzdělávacími akcemi pro školní metodiky prevence realizovanými PPP Frýdek-Místek nebo MSK. v závěru setkání byli metodici seznámení s technikami zvládání náhlých stavů úzkosti u žáků.

Vzdělávací akce: Aktuální trendy v zneužívání návykových látek

Dne 23. 10. 2023 proběhla v Základní škole Brušperk přednáška pro pedagogy školy na téma : Aktuální trendy v zneužívání návykových látek. Pedagogové byli seznámení s aktuálním vývojem zneužívání tradičních návykových látek a jejich forem. Velký zájem projevili pedagogové o nové formy zatím legálních látek, které mají velký potenciál vzniku negativních dopadů na tělesné i duševní zdraví jejich uživatelů, především u dětí. V neposlední řadě vzdělávací akce byli pedagogové seznámeni s doporučovanými postupy při nalezení návykové látky ve škole nebo zjištění, že některý z žáků je pod vlivem návykové látky, či ji ve škole nabízí a distribuuje.

Setkání školních metodiků prevence z oblasti Frýdecko-Místecka

Dne 10. a 11. 10. 2023 se konala dvě setkání školních metodiků prevence. Již tradičními tématy těchto schůzek na začátku školního roku bylo ohlédnutí se za uplynulým školním rokem, seznámení s výsledky vyhodnocení evaluačních dotazníků, spolupráce s metodikem prevence poradny v aktuálním školním roce a jeho aktuální nabídka služeb, seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi pro školní metodiky prevence realizovanými PPP Frýdek-Místek nebo MSK. V závěru byli metodici seznámení s technikami zvládání náhlých stavů úzkosti u žáků.

15. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

2. a 3. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 15. Krajská konference zaměřená na primární prevenci rizikového chování, kterou organizuje KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se jako členka realizačního týmu podílela také metodička prevence PPP FM. V úvodu konference byli posluchači zejména z řad školních metodiků prevence seznámeni s aktuálními informacemi o koordinaci a realizaci primární prevence v Moravskoslezském kraji. Profesor PhDr. Miovský Ph. D. ve svém prvním odborném příspěvku představil interaktivní platformu pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování IPREV, která by měla sloužit jako zdroj aktuálních informací jak z teoretické, výzkumné tak praktické oblasti, a také jako nástroj pro plánování a realizaci prevence ve školách. Mgr. Alena Butulová představila možnosti využití poznatků forenzní psychologie při šetření šikany a PhDr. Pavla Doležalová hovořila na téma sebe zraňujícího chování u dětí a mládeže. Poslední příspěvek prvního dne věnoval Mgr. Neuser tématu stabilizace a seberegulace v krizových situacích. Druhý den konference měli posluchači možnost vyslechnout nabídku služeb organizací poskytujících primární prevenci v MSK i mimo něj. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Seminář pro ředitele škol k Metodickému pokynu prevence a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016)

V prostorách Magistrátu města Frýdek-Místek byl realizován dne 25. 9. 2023 odborný seminář k Metodickému pokynu prevence a řešení šikany ve školách a školských zařízeních pro ředitelé škol zřizovaných městem Frýdek-Místek. Seminář byl organizován Magistrátem města a byl veden Mgr. Kristýnou Babincovou Jurkovou, metodikem prevence PPP Frýdek-Místek. S ohledem na cílovou skupinu byl seminář zaměřen na seznámení ředitelů s možnostmi vedení efektivních preventivních a intervenčních opatření rizikového chování žáků ve škole, a to nejen šikany, ale také různých forem násilí. Zejména pak byli ředitelé seznámeni s nástroji prevence a řešení šikany, které jsou v jejich kompetencích a za nichž jsou přímo odpovědni. Seminářem i následnou diskusí resonoval zájem ředitelů škol zejména o legislativou podpořený postup při zjišťování informací při podezření na výskyt šikany či při výskytu šikany ve školách nebo mimo školu, a zájem o praktické možnosti, které škola má, aby mohla šikanu s větší účinností řešit. Důležité téma pro účastníky semináře bylo rovněž seznámení se s účinnými způsoby komunikace a spolupráce s rodiči svých žáků.

Seminář k Metodickému pokynu prevence a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

15. 9. 2023 se uskutečnil v prostorách PPP FM seminář pro školní metodiky prevence, jehož náplní bylo seznámení se s obsahem Metodického pokynu a jeho implementací do školního prostředí. Náplň semináře byla věnována možnostem prevence šikany ve školách se zaměřením na již existující mechanismy a nástroje zajištění bezpečí ve školách a řešení krizových situací. Podstatná část semináře byla věnována tématům: odlišení šikany od jiných forem násilí, škádlení a zlobení, formy šikany, vývojová stadia šikany, diagnostická vodítka při šetření šikany, postup šetření šikany a vymezení základních forem nápravy šikanou narušených či poškozených vztahů ve třídě. Nedílnou součásti bylo vymezení možností spolupráce s odbornými organizacemi při řešení pokročilé šikany a trestně právní odpovědnost školy.

Seminář pro začínající metodiky prevence

12. 9. 2023 se v prostorách poradny setkalo 14 školních metodiků prevence ze základních i středních škol Frýdecko-Místecka a Třinecka, kteří absolvovali čtyřhodinový seminář pro nové a začínající školní metodiky prevence. Náplní semináře bylo seznámení se s možnostmi spolupráce s metodikem prevence poradny, systémem organizace a koordinace prevence na státní, krajské a oblastní úrovni, vymezení funkce školního metodika prevence v legislativě a jeho role v rámci školního poradenského pracoviště a seznámení s dokumenty, jejichž zpracování školou je dáno legislativou.