KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

Z NAŠÍ NABÍDKY

Následující programy a aktivity poskytujeme pouze klientům vybraným na základě pedagogicko-psychologického nebo jen psychologického vyšetření v naší poradně.A) Služby poskytované individuálně – s dítětem nebo jeho rodinou kdykoli v průběhu celého školního roku, dle vzniklé potřeby a domluvy.

B) Skupinové programy probíhající vždy v určitém období školního roku a v závislosti na dostatečném počtu účastníků.Služby poskytované individuálně – s dítětem nebo jeho rodinou kdykoli v průběhu celého školního roku, dle vzniklé potřeby a domluvy.

Poradensko-terapeutické vedení rodiny

je specifickým přístupem řešení individuálních potíží a problémů dítěte či mladistvého. Zakládá se na hledání východiska změnou uvnitř rodinného systému. Předpokladem je, že žádoucí změnu v chování dítěte lze navodit změnou kontextu, ve kterém žije. Pozornost terapeuta je tedy zaměřena na rodinu jako celek, zahrnuje všechny její členy. Rodinná setkání - nejlépe za přítomnosti celé rodiny - probíhají v intervalu čtyř týdnů a trvají zpravidla 60 - 90 minut. Jejich frekvenci lze upravit dle společné dohody. V průběhu společných sezení dochází k posunům ve způsobu komunikace mezi přítomnými, žádoucím směrem se mění struktura rodiny, korigují se pravidla jejího fungování s ohledem na jejich přijatelnost pro všechny zůčastněné, atd.


Instrumentální obohacování metodou Reuvena Feuersteina

Metoda rozvíjí kognitivní funkce u dětí selhávajících ve škole. Cílem je osvojit si vhodné strategie učení, získat kladný postoj k učení, zlepšit schopnost orientace
ve vlastním životě a ve světě vůbec. Úsilí je zaměřeno na rozvíjení vrozeného potenciálu dítěte do úrovně jeho maximálních možností. Program je určen veškeré klientele PPP bez ohledu na věk. Individuální terapie s dítětem probíhá zpravidla 2x týdně po 45 minut, jinak podle dohody s lektorem.Skupinové programy probíhající vždy v určitém období školního roku a v závislosti na dostatečném počtu účastníků.

Stimulační program pro předškoláky

Jedná se o skupinové cvičení pro děti s odloženou školní docházkou s cílem zlepšit jejich připravenost pro systematickou školní práci. Rodiče s dítětem přicházejí do poradny jednou týdně v odpoledních hodinách, a to po dobu 2 – 3 měsíců (zpravidla od října do prosince). Osou každé lekce je písnička s grafickým tvarem, dále se věnujeme cvičení jemné motoriky a koordinace, zrakové a sluchové percepce, slovní zásoby, základů početních představ a fonologického uvědomění. K doprovodu písní a k rytmickým cvičením používáme nástroje z Orfova instrumentáře. Děti pracují za podpory rodičů, rodiče tak mají možnost své děti lépe poznat a vhodným způsobem jim pomoci při jejich úsilí.


Metoda dobrého startu – rozvoj grafomotorických dovedností

Práce s Metodou dobrého startu je vedena ve skupince 8 dětí za přítomnosti rodiče v odpoledních hodinách. Je určena dětem, u nichž se projevují grafomotorické obtíže (dítě nerado kreslí, úchop psacího náčiní je křečovitý apod). V práci postupujeme podle pracovního sešitu PhDr. J. Swierkoszové, obsah každé hodiny je dán písní, kterou se učíme zazpívat a graficky znázornit. Současně s rozvojem grafomotorických dovedností se posiluje motorika ruky i mluvidel, děti se učí vnímat rytmus a znázornit jej. K práci se užívají ozvučná dřívka, provázky, k zakreslování trojhranné psací potřeby.


Metoda podle El´konina - rozvoj jazykových schopností

Je zaměřena na rozvoj fonematického (hláskového) uvědomění slov a dovednost manipulace s hláskami, jako předpoklad nácviku čtení a psaní. Cvičení touto metodou je určeno pro skupinu 6 dětí, práce probíhá za přítomnosti rodiče v odpoledních hodinách, děti se učí řešit jazykové úlohy, hrají jazykové hry. Ke své práci užívají pracovní sešit – Hláskař.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů