KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PREVENCE - Vzorový školní řád

Školní řád pro SŠ (ke stažení)

Školní řád pro ZŠ:

Tento text slouží pro inspiraci a legislativní podporu při tvorbě a úpravách školního řádu.

Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami) ; zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů; zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami;Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR.OBSAH

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI osob účastných na vyučování

1) Základní práva a povinnosti žáků
2) Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
3) Práva a povinnosti zaměstnanců školy
4) Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole


III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1) Docházka do školy
2) Chování žáků ve škole
3) Vnitřní režim školy


IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHANY ZDRAVÍ

1) Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilíV. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1) Pochvaly a jiná oceněníy
2) Kázeňská opatření


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍI. OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Školní řád upravuje podmínky soužití na … plný název školy (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

b) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

c) Všem osobám účastným na vyučování (ubytovaným, zaměstnancům, zákonným zástupcům) je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.

d) Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst.

e) Součástí školního řádu je klasifikační řád, provozní řád, (další možno doplnit dle potřeby).II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

1. Základní práva a povinnosti žáků


a) Žák má právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, bezplatného přístupu na internet ve volném čase nebo využívání žákovské knihovny.

b) Žák je povinen řádně a pravidelně docházet do školy a řádně a podle svého nejlepšího svědomí se vzdělávat; průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy.

c) Žák má právo volit a být voleb do tříčlenné třídní samosprávy. Volba probíhá na počátku školního roku. Zvolení členové mají právo zastupovat třídu při jednáních s vedením školy. S činností třídní samosprávy je žákům nápomocen třídní učitel.

d) Členové jednotlivých třídních samospráv si mohou zřídit radu žáků, která se řídí vlastním řádem.

e) Žák má právo na vyjádření vlastního názoru, odpovídající jeho věku a stupni vývoje, v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost.pozornost, Ke svým vyjádřením může žák využít také schránky důvěry, které jsou umístěny v objektech školy.

f) Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence a profesní poradce.

g) Žák má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou a může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitelky školy akce sám organizovat (sportovní soutěže, soutěže v oboru...).

h) Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci.

i) Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

j) Na zletilého žáka se rovněž vztahují veškerá práva a povinnosti vyplývající z tohoto školního řádu pro rodiče nebo zákonné zástupce nezletilých žáků.


2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

a) Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy.

b) Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti.

c) Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy a na výzvu se dostavit do školy k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka.

d) Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly a to neprodleně po té, co se o takových změnách dozví.

e) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů. Jedná se zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

f) Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost.

g) Zákonný zástupce žáka má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence a profesní poradce. Informace škola poskytuje prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví.

h) Zákonný zástupce žáka je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy


3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy

a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy.

b) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností.

c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

d) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence a profesní poradce.


4. Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).III. Provozní a vnitřní režim školy

1. Docházka do školy

a) Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají; řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy

b) V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování.

c) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to třídnímu učiteli.

d) Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem (příp. zletilým žákem).

e) Ve výjimečných případech(při podezření ze zanedbávání školní docházky) lze požadovat potvrzení lékaře jako součást omluvenky i v případě nepřítomnosti kratší než 3 dny. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

f) U zletilých žáků, kteří nedali škole souhlas k jednání s rodiči, omluví třídní učitel nepřítomnost žáka na vyučování pouze na základě potvrzeného dokladu (lékařské potvrzení, doklad policie apod.).

g) Žák je povinen předložit omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování.

h) Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího. Uvolnění na více než jednu hodinu, maximálně však na 5 dní povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitelka školy nebo její zástupce.

i) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování, a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání ukončil.

j) Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod své nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělávání ukončil posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

k) Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel. Evidenci docházky žáků na odborný výcvik vede mistr odborné výchovy.

l) Pro postup do dalšího ročníku je závazné absolvování XXXX% ročního úhrnu vyučovacích hodin určených pro odborný výcvik. V případě absolvování menšího počtu hodin nemůže škola garantovat odbornou profesní úroveň žáka a proto je nutné, aby žák ročník opakoval.

m) Pro postup do dalšího ročníku je závazné absolvování XXXX% ročního úhrnu vyučovacích hodin určených pro teoretické vyučování. V případě absolvování menšího počtu hodin nemůže škola garantovat odbornou teoretickou úroveň žáka a proto je nutné, aby žák ročník opakoval, anebo složil vyrovnávací zkoušku z příslušného předmětu. Z důvodu nadměrné absence je možné skládat současně maximálně tři vyrovnávací zkoušky. V případě nedostatečné docházky do více než tří předmětů je nutné, aby žák opakoval celý ročník.


2. Chování žáků ve škole

a) Žáci dodržují zásady společenského chování.

b) Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách se přezouvají do domácí obuvi, ve kterém se pohybují po škole.

c) Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a praktického vyučování předepsaný oděv a obuv.

d) Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úlohu, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije možnosti konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů.

e) Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.

f) Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají k přípravě na vyučování, nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku. Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu. O velkých přestávkách mezi 2. a 3. a 5. a 6. vyučovací hodinou se ukázněně pohybují v prostorách školy.

g) Při vstupu pracovníka školy nebo jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním.


3. Vnitřní režim školy

a) Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího.

b) Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:

0. hodina 6:55 - 7:40
1. hodina 7:45 - 8:30
2. hodina 8:35 - 9:20
3. hodina 9:35 - 10:20
4. hodina 10:25 - 11:10
5. hodina 11:15 - 12:00
6. hodina 12:15 - 13:00
7. hodina 13:05 - 13:50

c) Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího.

d) Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný (s výjimkou docházky do školní jídelny) jen na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka.

e) Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno je během hodiny používat. Používání mobilního telefonu při vyučovací hodině je považováno za projev nezdvořilého a neslušného chování a za svévolné narušování vyučovací hodiny.

f) Při výuce ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se žáci řídí řádem platným pro tyto pracovny (učebny). Do všech učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.

g) Žákovské služby a jejich náplň práce určuje podle potřeby třídní učitel, nebo vyučující.

h) Třídní učitel přidělí žákům na počátku školního roku k používání uzamykatelné skříňky, a to pro teoretické i praktické vyučování.

i) Do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně. Stolují kulturně a zanechají po sobě pořádek. Dbají pokynů dozorujícího učitele. Žáci se řídí vnitřním řádem jídelny.

j) Do sboroven žáci vstupují pouze za přítomnosti učitele.

k) Případ šíření poplašné zprávy (např. o výskytu bomby ve škole) bude vždy předán Policii ČR. Rozhodnutím vedení školy mohou být nerealizované vyučovací hodiny nahrazeny formou odpoledního vyučování.IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHANY ZDRAVÍ

a) Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

b) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni v BOZP (v teoretickém i praktickém vyučování), obsahy školení jsou zapisovány do listu BOZP a stvrzeny podpisem žáka a školitele.

c) Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, neprodleně informovat třídního učitele nebo jiného vyučujícího o případech zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen.

d) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.

e) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

g) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

h) Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

i) Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

j) Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.

k) Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do školy autostopem, na kolech a svými motorovými vozidly. Za zaparkované dopravní prostředky žáků nenese škola žádnou odpovědnost.

l) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken.

m) Žákům se nedoporučuje přinášet do školy a na odborný výcvik hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze (nad 100 Kč) a cenné věci je nutné uložit u třídního učitele nebo mistra odborného výcviku oproti záznamu o uložení.

n) Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném (uzamčeny ve skříňce nebo v šatně a ve třídě atp.). Zjistí - li tak žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o přestávce učiteli konajícímu dozor), nebo třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly uzamčené, na nedostatky ihned upozorní tř. učitele nebo vyučujícího.

o) Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému učiteli, nebo vedení školy.

p) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.Při pohybu po městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu.


1. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.

b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelkou školy.

d) Žák, který se stala obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

e) Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy.

f) Je zakázáno do školy přinášet do školy předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.

g) Ubytovaný je povinen hospodárně nakládat s elektrickou energií a vodou, v topném období dbát na efektivní využívání teplaV. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

<

a) Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů, nebo jiných zaměstnanců školy.

b) Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli, anebo mistrovi odborného výcviku.

c) Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.

d) Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1. Pochvaly a jiná ocenění

Žák naší školy má právo, aby jeho aktivní přístup k životu ve škole byl oceněn. Za příkladné chování, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky může být žák oceněn následujícími způsoby:

- ústní pochvalou učitele, třídního učitele nebo zástupce ředitelky školy

- písemnou pochvalou třídního učitele nebo ředitelky školy, která je vždy současně zaslána rodičům (zákonným zástupcům)

- jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelkou školy

a) za mimořádný projev lidskosti, občanské, nebo školní iniciativy, záslužný, nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to na základě rozhodnutí ředitelky školy po projednání v pedagogické radě

b) za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to třídním učitelem po projednání s ředitelkou školy

c) ředitelka školy může udělovat pochvaly a jiná ocenění na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě návrhu jiné právnické či fyzické osoby, informuje o udělení prokazatelným způsobem žáka a zákonné zástupce nezletilého žáka a zajistí zaznamenání pochvaly nebo jiného ocenění do dokumentace školy (resp. žáka)

d) třídní učitelé mohou udělovat pochvaly a jiná ocenění z vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících, informují o udělení prokazatelným způsobem žáka a zákonné zástupce nezletilého žáka a zajistí zaznamenání pochvaly nebo jiného ocenění do dokumentace školy (resp. žáka)


2. Kázeňská opatření

Jestliže žák poruší školní řád nebo se jinak dopustí hrubého porušení společného soužití a neetického chování, může mu být uděleno některé z uvedených výchovných opatření:

- napomenutí třídního učitele
- důtka třídního učitele
- důtka ředitelky školy
- podmínečné vyloučení žáka
- vyloučení žáka ze školy

a) Rozhodnutí o udělení napomenutí nebo důtky oznámí třídní učitel neprodleně ředitelce školy, žáka o uděleném výchovné opatření informuje jasně a přiměřeně jeho věku a rozumovým schopnostem. Udělení výchovného opatření zaznamená do dokumentace.

b) Při udělení důtky ředitele školy postupuje obdobně.

c) O uděleném výchovném opatření je vyrozuměn zákonný zástupce žáka obvyklým způsobem – zásilkou doporučeného dopisu zákonným zástupcům žáka

d) Při rozhodnutí ředitelky školy o udělení podmínečného vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

e) Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanoveného zákonem nebo školním řádem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení ze školy může být vydáno po zvlášť závažném provinění i bez předchozího podmínečného vyloučení.

f) Za závažné porušení školního řádu je považováno například přechovávání zbraní, drog, výbušnin, omezování osobní svobody spolužáků, krádež, vandalské ničení školního inventáře, hrubé chování k pracovníkům školy nebo pracovníkům na pracovišti odborného výcviku.

O udělených výchovných opatřeních je informována pedagogická rada školy.VII. Závěrečná ustanovení

a) Školní řád je platný pro uvedený školní rok.

b) Školní řád schvaluje xxxxxxxxx.

c) Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost Všechny změny ve školním řádu podléhají schválení xxxxxxxxx

d) Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků.

Školní řád nabývá účinnosti 00. 00. 2XXX.

Příloha: Klasifikační řád (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků)

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů