KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

TÉMA ...

Individuální vzdělávací plán

Dle § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb. může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu. Náležitosti IVP vymezuje § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

IVP je prostředkem k dosahování vzdělávacích cílů u žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním. U rozumově mimořádně nadaných žáků je tvorba IVP vedena záměrem poskytnout jim možnosti vzdělávání odpovídající jejich schopnostem a potřebám. Jde vlastně o to, přizpůsobit podmínky vzdělávání tomu, aby mohl i žák s odlišnými nároky na způsob vzdělávání co nevydatněji z výuky těžit.

Pedagogicko-psychologická poradna je kompetentní spolupracovat na vytváření IVP pro žáky s VPU, VPCh a mimořádně nadané, příp. v kombinaci se zdravotním znevýhodněním.
Na tvorbě IVP u žáků s jiným zdravotním postižením se podílejí speciálně pedagogická centra dle zaměření své péče (tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, poruchy autistického spektra).
Pracovníci školských poradenských zařízení připravují podklady k sestavení IVP a nadále sledují dítě, jak si ve škole vede.
IVP může být zpracován pro jediný předmět nebo pro několik předmětů – pro každý zvlášť. V případě VPCh pro výuku jako celek nebo pro některé z předmětů. Obsah IVP lze v průběhu školního roku doplňovat a upravovat.
IVP má být vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však jeden měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů