KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

NAŠI PRACOVNÍCI

PPP Frýdek-Místek, hlavní budova

Mgr. Šigutová Miroslava - ředitelka poradny, psycholog
Mgr. Budíková Jarmila - speciální pedagog
Mgr. Čajánková Dagmar - speciální pedagog
PhDr. Křenková Kamila - psycholog
Mgr. Machalová Eva - speciální pedagog
Mgr. Martiníková Simona - psycholog
Mgr. Pindlová Kateřina - speciální pedagog
Mgr. Poliaková Hana - psycholog
Mgr. Prokopová Jana - sociální pracovnice
Mgr. Sošková Marie - speciální pedagog

PPP Frýdek-Místek, odloučené pracoviště v Místku

Mgr. Neničková Zdeňka - zástupkyně ředitelky, speciální pedagog, metodik prevence PPP
Mgr. Bechná Vendula - psycholog
Běčáková Markéta, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Kuligová Aneta - psycholog
Mgr. Smolková Simona - speciální pedagog
Mgr. Vrbová Radka - psycholog

PPP Frýdek-Místek, odloučené pracoviště v Třinci

Mgr. Křížová Radomíra - vedoucí pracoviště, speciální pedagog
Mgr. Ciencialová Marie - speciální pedagog
Mgr. Drobiszová Beata - psycholog
Mgr. Szczerbová Dorota - psycholog
Bc. Wawreczková Soňa - sociální pracovniceStandardní činnosti jednotlivých pracovníků:

Psycholog

provádí:
a) psychologickou diagnostiku za účelem stanovení vzdělávacích opatření pro žáka,
b) individuální diagnostiku, intervence a poradenské vedení dětí, žáků a studentů se vzdělávacími a výchovnými potížemi, které ovlivňují vzdělávání dětí, žáků a studentů,
c) skupinovou a individuální psychologickou diagnostiku jako podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání,
d) psychologickou diagnostiku a intervence v případech vzdělávacích a výchovných problémů,
e) psychologickou prevenci a reedukaci,
f) poradenské vedení žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy, zejména obtížemi v adaptaci na školní prostředí nebo sociálně-vztahovými problémy,
g) poradenské služby pro zákonné zástupce žáků,
h) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými problémy a s rizikovým chováním,
i) krizové intervence,
j) zpracování zprávy z vyšetření,
k) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Speciální pedagog

provádí:
a) speciálně pedagogickou diagnostiku zaměřenou na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména na žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona
b) speciálně pedagogické poradenství a intervence v rámci komplexní péče o tyto žáky s cílem o dosažení co nejvyššího stupně naplnění jejich vzdělávacích možností a potřeb,
c) reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření, rozvoj dílčích funkcí,
d) poradenské vedení zákonných zástupců včetně rodinných příslušníků dle odborného zaměření pracovníka,
e) metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům škol při zajišťování speciálně pedagogické péče o žáky,
f) zpracování zprávy z vyšetření,
g) zpracování doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Sociální pracovník

a) provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí,
b) provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků,
c) v rámci poradenské služby realizuje sociální šetření a zjišťuje potřeby klienta,
d) zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci,
e) spolupracuje v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož informace poskytuje v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka,
f) spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby,
g) podílí se na stanovení návrhu podpůrných opatření,
h) spolupracuje s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci,
i) poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupné v daném regionu,
j) poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodik prevence

a) zajišťuje za poradnu specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem,
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a semináře a poskytuje jim individuální odborné konzultace,
c) na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování,
d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci rizikového chování angažují, aktualizuje síť odborných zařízení,
e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje,
f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2020 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?