KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

TÉMA ...

Mimořádně nadaní

Na počátku vývoje každého jedince (v tomto případě nadaného) je vždy určitý genetický potenciál, který potřebuje trvalou a dlouhodobou podporu. Je zapotřebí rozlišovat pojmy nadání a talent.
Talent chápeme jako vysokou úroveň rozvoje speciálních schopností, k jejichž realizaci se připojuje originalita a tvořivost. Talent nemusí korelovat s vysokým IQ. Dítě může dosahovat nadprůměrných výkonů např. v oblasti hudební, výtvarné, taneční nebo sportu.
Nadání je (podle Psychologického slovníku, 2000) chápáno jako soubor vloh a předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností; nejčastěji se tohoto termínu používá ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony při činnosti tělesné nebo duševní.
Rozlišujeme více druhů nadání, např. logicko-matematické, verbálně-jazykové, nebo matematicko-lingvistické. Nadané děti se projevují výjimečnými schopnostmi, které obsahují tyto základní znaky:
• Vysoká úroveň logického a abstraktního myšlení
• Vysoká úroveň kritického a nezávislého myšlení
• Vysoká úroveň kombinačních schopností a systémového myšlení
• Vynikající paměť
• Vysoká koncentrace a rozsah pozornosti
• Vysoká úroveň originálního a kreativního myšlení

Mimořádně kognitivně nadané dítě se projevuje všeobecným kognitivním náskokem a velmi vysokým intelektovým potenciálem (výsledek standardního psychologického testu překračuje hranici IQ 130). Vývoj mimořádně nadaného dítěte se podobá zrychlenému filmu, ve kterém se odehrává to samé jako ve vývoji a vzdělávání průměrných jedinců, ale neuvěřitelnou rychlostí a v neuvěřitelné podobě. Nadání lze u dítěte rozpoznat už v raném věku na základě pozorovatelných projevů - dobré paměti, rychlosti vnímání, schopností poznávání, vysoké koncentrace a rozsahu pozornosti, schopnosti učit se, opakovat apod. Netypické a vysoce specifické projevy mimořádných schopností nadaných dětí jsou dostatečným důvodem, aby se jim věnovala náležitá odborná pomoc.
Je důležité včas rozpoznat a identifikovat nadání, neboť rozvoj mimořádných všeobecných intelektových schopností vyžaduje diferencované vyučování do hloubky i do šířky, nad rámec poskytovaný standardním školským vzdělávacím programem.
Mimořádně nadaný žák ve škole zvládne zpracovat, naučit se a zapamatovat si větší kvantum učební látky za podstatně kratší čas. Tito žáci v běžné třídě trpí tím, že nemají prostor pro realizaci a uspokojení učebních a vědomostních potřeb. Často trpí i tím, že „nejsou jako ostatní“. Rodiče a bohužel často ani učitelé nevědí, jak s takovým žákem pracovat. Svými někdy nekompetentními přístupy a nekvalifikovanými zásahy se mohou více či méně podílet na vzniku dalších problémů. Tyto děti mohou trpět psychickými nebo psychosomatickými potížemi začínajícími jako nechuť k učení, přes poruchy chování, až po těžké emocionální problémy.

Základní vzdělávací cíle ve vztahu k mimořádně nadaným žákům u nás upravují dva klíčové dokumenty. Jednak Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha (MŠMT 2001), a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (2002).
Legislativní zakotvení populace mimořádně nadaných dětí/žáků přináší Školský zákon č. 561/2004 Sb. a Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Věstník MŠMT (prosinec 2006) popisuje podrobně možnosti identifikace a úpravy vzdělávání mimořádně nadaných žáků na základních a středních školách. Úpravy obsahů vzdělávání vycházejí z principu diferenciace a individualizace s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje individuální vzdělávací plán. Využívají zejména tyto postupy:
• Obohacování učiva ( v rovině rozšiřování a prohlubování)
• Akcelerace učiva (rychlejší zvládnutí učební látky žákem, přeřazení do vyššího ročníku)
• Podpůrné programy zaměřené na oblast prevence problémů v sociálních vztazích, získání sociálních dovedností a adekvátního sebeobrazu žáka.

Čerpáno z literatury:
Laznibatová, J. Nadané dieťa. Bratislava: IRIS, 2001
Portešová, Š. Skryté nadání. Brno: MU, 2009
Věstník MŠMT, 2006
Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000

Internetové odkazy k tématu:
www.hrajeme.cz herní kluby při základních školách (viz. Menza)
www.ECHA.cz
www.menza.cz
www.nadaneděti.cz
www.talent-nadani.xf.cz
www.tvorivaskola.cz
www.mujnet.cz
www.talnet.cz (matematika, přírodní vědy – od 13 let)
www.debrujar.cz
www.quido.cz
www.ceskaskola.cz

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů