KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

PROJEKTY - Integrace na druhou


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Základní informace o projektu
Realizační tým
Aktivity projektu
Kontakty
Aktuality - termíny vzdělávání
Zhodnocení: 8/2009 – 8/2010
Aktivity šk.r. 2011/2012
Aktuality – Integrace na druhou
Závěrečná konference
Aktivity šk.r. 2013/2014
Aktivity šk. r. 2014/2015 – udržitelnost projektu
Aktivity šk. r. 2015/2016 – udržitelnost projektu
Aktivity šk. r. 2016/2017 – udržitelnost projektu
Fotogalerie


Pro účastníky vzdělávání:Základní informace o projektu

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p. o., je jedním z partnerů, kteří od 1.8.2009 do 31.5.2012 společně realizují výše uvedený projekt, jehož zkrácený název je Integrace nadruhou.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho registrační číslo je: CZ.107/1.2.00/08.0131.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm, a to prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních psychologů a speciálních pedagogů těchto škol.Na jeho naplnění se dále podílejí:

• Moravskoslezský kraj - realizátor projektu a příjemce dotace

• Pedagogicko-psychologická poradna Opava, p. o.

• Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace

• 20 základních škol z celého Moravskoslezského kraje. Z našeho města se do projektu zapojila Základní škola Frýdek-Místek, ČSA 570.

• 5 škol, ve kterých bude realizována praxe vzdělávání pedagogů, spec. pedagogů a psychologů. Patří mezi ně i ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402.

Pro naplnění cíle projektu bude jistě zapotřebí nyní i v budoucnosti hodně úsilí, osobní obětavosti a týmové spolupráce. Přejeme proto všem zúčastněným mnoho pracovního elánu, optimismu a nadšení pro věc.


Realizační tým projektu PPP F-M.Realizační tým

Mgr. Miroslava Šigutová - expert metodik
tel. 558 432 084
reditel.pppfm@gmail.com

Mgr. Zdenka Neničková - odborný koordinátor
tel. 731 480 812
ompa.pppfm@gmail.com

Bc. Iveta Fišerová - finanční referent
tel. 558 432 084
ekonom.pppfm@gmail.com

Naděžda Kramárová - asistentka projektu
tel. 558 432 084
kramarova.pppfm@gmail.comAktivity projektu

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek se podílí se svými partnery na všech aktivitách projektu, zvláště pak na klíčových aktivitách č. 1 a č. 2.Klíčová aktivita č. 1:

Tematicky zaměřené dílny dle druhu postižení žáků. Dílny povedou proškolení pedagogové včetně školních psychologů a speciálních pedagogů jednotlivých zapojených základních škol za účasti a metodické podpory pracovníka PPP. Účastníky budou individuálně integrovaní žáci a jejich rodiče. Dílny mají ukázat rodičům těchto žáků, jak s dítětem správně pracovat při domácí přípravě, předvést metody a postupy práce, kterých je možno využít pro rozvoj dítěte v jeho přirozeném prostředí. Je důležité, aby nejen pedagogové, ale i rodiče byli seznámeni s podstatou poruchy školských dovedností, a aby pochopili, že u žáka nejde o charakterovou odchylku nebo lajdáctví, ale o problém v organismu, který je možné společně zvládnout a překonat.

období realizace: 9/2010 - 12/2011Klíčová aktivita č. 2:

Aktivita bude realizována v následujících krocích:

1. Zaškolení pedagogů včetně školních psychologů a speciálních pedagogů v terapeutických technikách Terapeutické a relaxační techniky s prvky arteterapie, muzikoterapie či dramaterapie vedou k uvolnění, sebeuvědomění a sebepoznání žáků, podněcují fantazii, rozvíjejí smyslové vnímání, při skupinové práci zlepšují spolupráci a pocity vzájemné důvěry žáků i mezi žákem a pedagogem. Cílem je zavést předložené techniky do vyučování i odpoledních volnočasových aktivit individuálně integrovaných žáků. Vzdělávání obsahuje dva moduly, každý v rozsahu 40 hodin, celkem pro 80 účastníků. Vede zkušený lektor ve spolupráci s asistenty.

období realizace: 3/2010 - 11/2010


2. Zavádění nových podpůrných programů do vzdělávání a odpoledních volnočasových aktivit těchto žáků.
Přímá realizace: zavedení relaxačních a terapeutických technik do vzdělávání a volnočasových aktivit ve 2 skupinách o 5 - 10 žácích na každé ze spolupracujících škol (1 hodina týdně nebo 2 hodiny co 14 dní po dobu 34 týdnů na jednotlivé škole během jednoho školního roku). Cílem je zavést prvky výše uvedených metod a technik do vyučování a v odpoledních hodinách realizovat podpůrné skupinové aktivity pro tyto žáky, které by měly usnadnit jejich adaptaci na školní prostředí, podpořit vzájemnou spolupráci, rozvíjet sebepoznání, sebeovládání, navodit pocity bezpečí, zklidnění a poskytnout odreagování.

období realizace: 9/2010 - 6/2011Kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Palackého 130
738 02 Frýdek-Místek
www.pppfm.cz

Telefon: 558 432 084
Mobil: 731 480 812
Fax: 558 432 084
Email: pppfrydekmistek@gmail.comAktuality

Začátkem března 2010 bylo zahájeno vzdělávání pedagogů, spec. pedagogů a psychologů v rámci terapeutických technik (aktivita projektu č. 2).

Začínáme modulem s názvem:
Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu.
(skupiny A a B, 40 hodin, ukončené - Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu - MŠMT).

Od září 2010 budeme pokračovat modulem s názvem:
Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na vzájemnou komunikaci a hudební tvorbu.
(Skupiny C a D, 40 hod., ukončení - Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu - MŠMT).


Následující tabulky obsahují přesné termíny výuky a následné metodické pomoci pro účastníky vzdělávání.

Začátek výuk. dne: 8.30 hod.
Ukončení výuk. dne: 15.30 hod.

Termíny vzdělávání:

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina D
11.3.18.3.8.9.13.9.
24.3.31.3.22.9.29.9.
8.4.14.4.6.10.13.10.
21.4.29.4.20.10.3.11.
6.5.12.5.10.11.12.11.


Termíny metodické pomoci:

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina D
19.5.1.6.23.11.25.11.
2.6.10.6.15.12.16.12.


Zhodnocení: 8/2009 – 8/2010

Byla úspěšně provedena:

• realizace prvního kroku aktivity č.2. Ve dvou skupinách (A,B) se aktivně zapojuje 20 pedagogů, zúčastnilo se všech 20 ZŠ škol zapojených do projektu. Termíny vzdělávání v rámci terapeutických technik zaměřených na relaxaci a výtvarnou tvorbu byly v období 3/2010 – 6/2010. Většina z účastníků nové poznatky zkoušela ve své přímé práci s integrovanými žáky, své zkušenosti si zapisovala, přinášela na společná setkání, diskutovala o nich. Jako velmi přínosná byla z jejich strany oceněna, kromě nových technik a přístupů, možnost si sami na sobě jednotlivé techniky nejdříve v rámci nácviku práce vyzkoušet, vidět a uvědomit si své vlastní reakce.

• realizace metodické podpory a odborných konzultací individuální formou – celkem 18 hod,, a formou skupinovou, při které byli účastníci vzdělávání rozděleni do 4 skupin po 10. Každá skupina měla celkem dvě setkání po 4 hodinách. Celkem 32 hod. Náplní těchto setkání bylo, kromě odborné konzultační pomoci a podpory ze strany lektora, vzájemné předávání zkušeností mezi účastníky jako další přidaná hodnota tohoto vzdělávání.


V realizaci projektu se dosud nevyskytly zásadní potíže, probíhá podle plánu. Spolupráce s řediteli škol a s partnery projektu je velmi dobrá, komunikaci s pracovníky MSK vidíme jako vstřícnou a podpůrnou. Z evaluačního dotazníku vyplývá spokojenost vzdělávaných pedagogů s organizací a obsahem vzdělávání i s přístupem lektora, oceňují možnost prohlubovat svoji kvalifikaci.

Děkujeme všem zúčastněným za dobrou spolupráci v prvním roce projektu a těšíme se na její pokračování, přejeme hodně zdaru a elánu.


Za projektový tým PPP FM Mgr. Zdeňka Neničková


Zhodnocení: 9/2010 - 9/2011
Konference - prezentace


Aktivity šk. roku 2011/2012

Plánované projektové aktivity PPP FM v nejbližším období:

• Aktivita č.1 - Společné dílny: pedagog - šk. psycholog nebo spec. pedagog + ind. integr. žák + jeho rodičAktivita č. 1 – Společné dílny


v trvání 2 hod., 4x za projekt na každé spolupracující škole, skupina pěti IIŽ a jejich rodičů.

Konkrétní přínosná spolupráce s pracovníky PPP FM:

• osobní, telefonická či e-mailová konzultace návrhu obsahu jednotlivých dílen
• metodická pomoc a podpora
• účast při jejich realizaci
• nabídka následné supervizní pedagogické reflexe
• nabídka návrhu další navazující odborné péče IIŽ (účastníka dílen)Zapojené základní školy školy spadající pod PPP FM:


Poř.čís. :Název:
2Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín, Komenského 607
4ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec
7ZŠ Český Těšín, Slezská 1740
8ZŠ Orlová-Lutyně Mládí 726
9ZŠ Orlová-Lutyně U Kapličky 959
12ZŠ Karviná Ráj, U Lesa 713
14ZŠ a MŠ Prameny, Karviná
15ZŠ a MŠ Český Těšín, Masarykovy sady 104
16ZŠ Havířov-Město, Žákovská 1/1006
18ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570Aktuality – Integrace na druhou

1. 3. 2012, Frýdek-Místek

V rámci klíčové aktivity č.1 se PPP Frýdek – Místek zapojila do části s názvem: Společné dílny.

Pracovníci PPP FM se podíleli na aktivitě těmito konkrétními činnostmi:
• osobní, telefonická či e-mailová konzultace návrhu obsahu jednotlivých dílen
• metodická pomoc a podpora
• účast při jejich realizaci


Realizace společných dílen za účasti pracovníka PPP FM proběhla ve dnech:

Datum:Škola:Poř. číslo
2. 11. a 15. 11. 2011ZŠ Orlová Lutyně, Kapličky 9599
8. a 22. 11. 2011 ZŠ Karviná Ráj, U Lesa 71312
8. a 15. 11. 2011ZŠ a MŠ Prameny, Karviná14
9., 10., 16. a 23. 11. 2011ZŠ a MŠ Český Těšín, Komenského 6072
9. a 23. 11. 2011ZŠ a MŠ Český Těšín,
Masarykovy sady 104
15
10. a 24. 11. 2011ZŠ Český Těšín, Slezská 17407
10. a 16. 11. 2011ZŠ Orlová Lutyně, Mládí 7268
10. a 24. 11. 2011ZŠ Havířov Město, Žákovská 1/100616
15. a 24. 11. 2011ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 57018
22. a 23. 11. 2011ZŠ D. a E. Zátopových, Třinec4

Vzájemná spolupráce pracovníků škol a PPP FM byla v rámci této aktivity ukončena 12/2011. Pracovníci PPP FM se zúčastnili, s výjimkou jedné, všech naplánovaných společných dílen.
Návrhy k jejich obsahu a způsobu provedení konzultovali s pedagogy dopředu nejčastěji mailovou formou, doplněnou telefonáty, byla poskytnuta metodická pomoc a podpora.
Po ukončení dílny realizovali společně s pedagogy následnou shrnující supervizní reflexi.
Za celé období této aktivity bylo 28 pedagogům poskytnuto celkem 49 konzultací.
Spolupráce proběhla k oboustranné spokojenosti. Při realizaci společných dílen pedagogové používali metody, které se naučili v rámci vzdělávání projektu, pohotově reagovali, dílny probíhaly bez problémů, byl vidět jejich přínos, což vyjadřovali rodiče žáků i žáci sami v rámci zpětné vazby na konci každé dílny.

Celkem se zúčastnilo společných dílen na výše jmenovaných 10 školách, spadajících v rámci tohoto projektu pod PPP FM: 189 rodičů, 201 dětí, z toho 119 chlapců.Závěrečná konference

6. 6. 2012 - Ostrava


Vážení přátelé, dovolte mi říci pár slov k závěru projektu Integrace na druhou.

Pracovníci naší Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku mají - společně s vámi - za sebou realizaci části aktivity č. 1: společných dílen s rodiči, do kterých se zapojili konzultacemi jejich, příprav návrhy k jejich obsahu a způsobu provedení konzultovali s pedagogy dopředu nejčastěji mailovou formou, doplněnou telefonáty, byla poskytnuta metodická pomoc a podpora.

Dále se - až na jedinou společnou dílnu - zúčastnili všech ostatních společných dílen s rodiči. Po ukončení dílny pracovníci poradny provedli společně s pedagogy následnou shrnující supervizní reflexi.
Spolupráce proběhla k oboustranné spokojenosti. Při realizaci společných dílen pedagogové používali metody, které se naučili v rámci vzdělávání projektu Integrace na druhou, pohotově reagovali, dílny probíhaly bez problémů, byl vidět jejich přínos, což vyjadřovali rodiče žáků i žáci sami v rámci zpětné vazby na konci každé dílny.

Společně s vámi máme za sebou také realizaci projektové aktivity č.2: výuky Terapeutických technik – zaměřených na arteterapii, muzikoterapii a dramaterapii, konzultace k zavádění těchto technik do života školy a vytvoření sborníku s názvem:
SBORNÍK příkladů dobré praxe pro realizaci terapeutických technik ve vyučování i volnočasových aktivitách, který bude školám poskytnut v tištěné podobě i na CD.

V naší pedagogické práci si uvědomujeme, jak důležité je vytvořit prostředí, v němž se děti mohou cítit bezpečně při sdílení svých myšlenek a pocitů.

Při čtení jednotlivých zápisů vašich realizací terapeutických technik vyplývá, že se vám toto bezpečné prostředí podařilo navodit.
Jedním ze způsobů, jakým děti vyjadřovaly své myšlenky a pocity, jsou jejich kresby a hudební improvizace, které text sborníku doplňují.
Pomocí nich mohly objevit uvnitř svých pocitů, prožitků, intuice a snů skrytý poklad.

Součástí terapeutických technik tohoto sborníku nebylo a není ani známkování, ani kritika…
Protože práce na jednotlivých úkolech byla pro děti zcela dobrovolná a bezpečná, mohly se uvolnit a s radostí využít předkládané techniky jako nástroj k sebepoznání a sebevyjádření.

Víme, že když děti dostanou šanci vyjádřit své vnitřní tvůrčí já, když jsou povzbuzovány říct to, co opravdu chtějí říct, základní studijní dovednosti se u nich mohou rozvíjet mnohem snadněji a přirozeněji.

Relaxační techniky s prvky arteterapie, muzikoterapie či dramaterapie, které jste s žáky realizovali, podněcovaly jejich dětskou fantazii, rozvíjely jejich smyslové vnímání.
Při skupinové práci zvyšovaly pocit sounáležitosti a pocity důvěry mezi dětmi navzájem i mezi dítětem a vámi - pedagogy.
A právě toto vše bylo našim společným cílem, který se nám podařilo splnit.

Sborník obsahuje celkem 20 záznamů realizace výše zmíněných aktivit, a to tak, že na začátku je vždy uvedena charakteristika skupiny dětí, se kterými se pracovalo, následuje přesné stanovení cíle a zaměření jednotlivých technik, popis dění z pohledu pedagoga, instrukce k postupu, pomůcky a závěrečná reflexe, případně doporučení vašich kolegů, co by se mohlo obměnit, co raději udělat jinak, co se povedlo i nepovedlo…
Tento sborník je zamýšlen jako praktický průvodce pro vás a vaše kolegy - pedagogické pracovníky, kterým může pomoci v začátcích zavádění terapeutických technik do vyučování i odpoledních volnočasových aktivit nejen pro individuálně integrované žáky.
Je sestaven ze záznamů dobré praxe, které jste poskytli Vy – pedagogové škol zapojených do projektu Integrace na druhou.

Závěrem bych chtěla poděkovat za celou Pedagogicko-psychologickou poradnu Frýdek-Místek všem, se kterými jsme mohli v rámci projektu Integrace na druhou spolupracovat, bylo to pro nás přínosné, obohacující a inspirující.

Pro naplnění naší vize – aby vše, co projekt přinesl, bylo využíváno v praxi školy - bude jistě zapotřebí nyní i v budoucnosti hodně úsilí, osobní obětavosti a týmové spolupráce.

Přejeme proto vám všem zúčastněným mnoho pracovního elánu, optimismu a nadšení pro věc.


Závěrečná konference - prezentace

Za celou PPP Frýdek-Místek Mgr. Zdeňka NeničkováAktivity šk. roku 2013/14

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v MSK, CZ.1.07/1.2.10
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 7.1.2
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0131
Název projektu: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji
Zkrácený název: Integrace na druhou
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2012

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p. o., byla jedním z partnerů, kteří od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2012 společně realizovali výše uvedený projekt.

Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm,
a to prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních psychologů a speciálních pedagogů těchto škol.

Prioritou pro další období - od 7/2012 do 8/2015 zůstává udržení zkvalitnění podmínek žáků pomocí využívání všech informací, dovedností a zkušeností, které pracovníci škol během projektu nabyli. Ve škol. roce 2013/14 PPP Frýdek-Místek pro udržitelnost výsledků projektu realizovala:
• Rozšiřování výukových a vzdělávacích materiálů, které v rámci projektu vznikly, do škol , a to prostřednictvím předání elektronické verze účastníkům vzdělávání na poradně, nebo nabídky materiálů ke stažení na na web. stránkách: www.pppfm.cz – projekt Integrace
• Předávání nových metod a technik odbornými pracovníky poradny v rámci konzultací s rodiči a pedagogy
• Předávání a vysvětlování nových způsobů učení pedagogům při vzdělávacích kurzech v rámci DVPP
• Novou akreditaci vzdělávacího programu týkající se technik arte a jejich využití v praxi, vycházející z projektových materiálů
• Používání elektronické podoby sborníků projektu při své poradenské práci s žáky se spec. vzděl. potřebami.

V této práci chceme na PPP Frýdek - Místek pokračovat, chceme dále rozvíjet hlavní myšlenky projektu Integrace na druhou.Aktivity šk. roku 2014/15 – udržitelnost projektu

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v MSK, CZ.1.07/1.2.10
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 7.1.2
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0131
Název projektu: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji
Zkrácený název: Integrace na druhou
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2012

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p. o., byla jedním z partnerů, kteří od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2012 společně realizovali výše uvedený projekt.

Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm, a to prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních psychologů a speciálních pedagogů těchto škol.

Prioritou pro í období od 9/2014 do 8/2015 zůstalo udržení zkvalitnění podmínek žáků pomocí využívání všech informací, dovedností a zkušeností, které pracovníci škol a naší poradny během projektu Integrace na druhou nabyli. V tomto školním roce odborní pracovníci PPP Frýdek-Místek pro udržitelnost výsledků projektu realizovali:
• Rozšiřování výukových a vzdělávacích materiálů, které v rámci projektu vznikly, do škol , a to prostřednictvím předání elektronické verze účastníkům vzdělávání na poradně, nebo nabídky materiálů ke stažení na na web. stránkách: www.pppfm.cz – projekt Integrace
• Předávání nových metod a technik odbornými pracovníky poradny v rámci konzultací s rodiči a pedagogy
• Předávání a vysvětlování nových způsobů učení pedagogům při vzdělávacích kurzech v rámci DVPP
• Novou nabídku akreditovaného vzdělávacího programu technik arte a jejich využití v praxi, vycházejícího z projektových materiálů, pedagogům oblasti Frýdecko-Místecka
• Používání elektronické podoby sborníků projektu při své poradenské práci s žáky se spec. vzděl. potřebami..

V této práci chceme na PPP Frýdek - Místek pokračovat a dále rozvíjet hlavní myšlenky projektu Integrace na druhou.Aktivity šk. roku 2015/16 - udržitelnost projektu

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v MSK, CZ.1.07/1.2.10
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 7.1.2
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0131
Název projektu: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji
Zkrácený název: Integrace na druhou
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2012

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p. o., byla jedním z partnerů, kteří od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2012 společně realizovali výše uvedený projekt.

Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm, a to prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních psychologů a speciálních pedagogů těchto škol.

Prioritou pro období od 9/2015 do 8/2016 zůstalo udržení zkvalitnění podmínek žáků pomocí využívání všech informací, dovedností a zkušeností, které pracovníci škol a naší poradny během projektu Integrace na druhou nabyli. V tomto školním roce odborní pracovníci PPP Frýdek-Místek pro udržitelnost výsledků projektu realizovali:
• Rozšiřování výukových a vzdělávacích materiálů, které v rámci projektu vznikly, do škol , a to prostřednictvím předání elektronické verze účastníkům vzdělávání na poradně
• Předávání nových metod a technik odbornými pracovníky poradny v rámci konzultací s rodiči a pedagogy
• Předávání a vysvětlování nových způsobů učení pedagogům při vzdělávacích kurzech v rámci DVPP
• Používání elektronické podoby sborníků projektu při své poradenské práci s žáky se spec. vzděl. potřebami.
V této práci chceme na PPP Frýdek - Místek pokračovat a dále rozvíjet hlavní myšlenky projektu Integrace na druhou.Aktivity šk. roku 2016/17 - udržitelnost projektu

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti ve vzdělávání v MSK, CZ.1.07/1.2.10
Název a číslo oblasti podpory: Rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 7.1.2
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0131
Název projektu: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji
Zkrácený název: Integrace na druhou
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2012

Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách se zřízeným školním poradenským pracovištěm, a to prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků včetně školních psychologů a speciálních pedagogů těchto škol.

Prioritou pro období od 9/2016 do 8/2017 zůstalo udržení zkvalitnění podmínek žáků pomocí využívání všech informací, dovedností a zkušeností, které pracovníci škol a naší poradny během projektu Integrace na druhou nabyli. V tomto školním roce odborní pracovníci PPP Frýdek-Místek šířili mezi pedagogy výukové a vzdělávací materiály, které v rámci projektu vznikly. Předávali nové metody a techniky v rámci konzultací s rodiči a pedagogy, vysvětlovali jim jejich účinnost a nezastupitelnost. Konzultovali také návrhy a přístupy, které vznikly nově na základě projektových aktivit.

V této práci chceme na PPP Frýdek - Místek pokračovat a dále rozvíjet hlavní myšlenky projektu Integrace na druhou.Fotogalerie


Zahájení vzdělávání - 11.3.2010, skupina A
Zahájení vzdělávání - 18.3.2010, skupina BTÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník?