KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

TÉMA ...

Autismus - poruchy autistického spektra (PAS)

Autismus je pervazivní (všeprostupující- komplexní ) porucha vývoje dítěte se znaky narušené sociální interakce, komunikace a představivosti s typickými vzorci chování. Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a vystihuje symptomy osamělosti či uzavřenosti.

Projevy autismu bývají rozmanité, proto je často používán spíše termín poruchy autistického spektra – PAS. I přes rozmanitost projevů jsou jisté společné znaky, dítě s autismem splňuje některá z těchto kritériií:


1. V oblasti sociálních vztahů

- se může dítě vyhýbat očnímu kontaktu

- mívá problémy s porozuměním výrazu obličeje druhého, gest, např. nechápe význam ukazování, mávání

- není schopno navazovat přiměřené vztahy s vrstevníky, nemá zájem o jiné děti

- dává přednost samotě a neposkytuje druhým – i rodičům- emoční odezvu

- může používat ruku jiné osoby, aby dosáhlo na nějakou věc

- je minimálně iniciativní nebo nemá vůbec zájem o hru


2. V oblasti komunikace

- vývoj řeči bývá opožděný, u 40% dětí se řeč nevyvine a tyto děti ani nemají potřebu nahradit komunikaci alternativním způsobem – gestem, u některých dětí se řeč vyvíjí jiným způsobem než u zdravých dětí

- řeč je monotónní bez intonace

- objevují se echolálie ( opakuje slova, věty)

- nesprávně užívá zájmena

- nechápe abstraktní pojmy, např. nebezpečí

- nesprávně interpretuje informace a reaguje nepřiměřeně


3. V oblasti aktivit a zájmů

- si autistické děti vytvářejí repetitivní ( opakované) motorické manýry a stereotypní vzorce - dítě vyžaduje určitý rituál při určitých úkonech ( vyžaduje sezení na stále stejném místě, vystoupí z auta jen jedněmi dveřmi…)

- stereotypie v chování – např. chodí podle vzoru na koberci, točí se dokola, třepe rukama, kolébá se, opakuje stejné věty…

- zaměřuje se na detaily, např. na hračce jej zaujmou kolečka a všude pak točí kolečky

- může být přecitlivělé na určité zvuky, hluk, může být i přecitlivělost čichová, taktilní, chuťová

- prakticky se to pak projevuje tak, že buď na určité podněty dítě nereaguje anebo reaguje panicky, křikem, záchvatem vzteku, sebepoškozováním

- má svůj vlastní stereotypní omezený okruh zájmů

- naučené dovednosti nedovede aplikovat v nově vzniklých situacích běžného života

- rigidita v myšlení, odpor ke změně

- nemá představu o čase, nerozumí časové souvislosti

Jde o celoživotní neurovývojové postižení s nadějí na vyléčení ve 2%. Vyskytuje se třikrát častěji u chlapců než u dívek. Touto poruchou v naší republice trpí 15-20 000 lidí, což je dle oficiálních statistik přibližně stejný počet jako např. zrakově postižených.


Jaká je příčina?

Jedná se o neurologickou poruchu, jejíž příčina je spatřována ve vrozené abnormalitě mozku, určitou roli hrají genetické faktory, chemické procesy v mozku, infekce.

Autismus je syndrom, který je diagnostikován na základě projevů chování a specifik vývoje jazyka, projevuje se již v raném dětství, měl by být diagnostikován do 3 let věku dítěte.

Raný dětský autismus ( časný infantilní autismus, Kannerův syndrom) patří
do skupiny pervazivních vývojových poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10dg.F 84. Projevuje se od raného věku, prakticky od narození nebo má svůj počátek v batolecím či předškolním období. Projevuje se poruchami sociálně-komunikačních kompetencí s opožděným vývojem. Nápadné je typické stereotypní chování, , deficit v oblasti sociálního porozumění, nezájem o mezilidské vztahy. Nerozumí vnějšímu světu, uniká do svého vnitřního světa. Může někdy působit jako nevychovaný, paličatý, prosazující sebe. Dítěti však chybí schopnost empatie, schopnost sdílet emoce, porozumět instrukcím, požadavkům.


Podle MKN-10 jsou v rámci autistického spektra rozlišeny také další kategorie postižení:

Atypický autismus se liší buď dobou vzniku ( porucha začala být zjevná až
po 3. roce věku) nebo chyběním některých uvedených kritérií projevů. Hovoří se také v tomto smyslu o autistických rysech.

Aspergerův syndrom je lehčí formou autismu, jde o disharmonický vývoj osobnosti
s poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace. Není narušen vývoj řeči ani inteligence. Verbální projev je nápadný svou monotónností a pedantickým důrazem
na správnost použití jazyka, připomíná mluvu dospělého. Některé děti jsou výrazně nadané v určité oblasti, např. naučí se samy číst, poznávat číslice, umí citovat z encyklopedií, hrají šachy, ovládají počítač, mají vynikající mechanickou paměť. Zájmové zaměření je nápadné, velmi specifické, např. zájem o anatomii lidského těla, o vesmír.

Na druhé straně však tyto děti bývají motoricky neobratné, mívají problémy
s tělocvikem, sebeobsluhou, příp. se psaním.

V popředí potíží je neschopnost zapojovat se do kolektivu, chápat různé sociální situace, nerozumí potřebám a pocitům druhých lidí. Bývají samotáři nebo pro svou odlišnost je druzí nepřijímají. V komunikaci jsou jednostranně zaměření, nerozumí humoru, ironii, metaforám, nadsázce.

Prognóza je lepší než u autistů, ale zůstává problém se sociální adaptací. Své potíže si uvědomují a trpí jimi. Může vyústit do sebepodceňování až do deprese.

Tato porucha postihuje 0,4% dětské populace.


Pomoc autistickým dětem

Na podkladě vyšetření klinickým psychologem nebo psychiatrem a při stanovení diagnózy PAS je nutné kontaktovat speciálně pedagogické centrum pro PAS. K úplnému vyléčení autismu sice v 98% nedochází, ale speciální pedagogickou péčí je možné zmírnit problematičnost chování - předejít panickým reakcím, sebezraňování, agresivitě a napomáhat zlepšení adaptability, kognitivní výkonnosti a samostatnosti. Speciálně vyškolení pedagogové využívají metodiku strukturovaného učení, aplikovanou behaviorální analýzu , program TEACCH . Cílem je rozvíjet silné stránky, dovednosti a zájmy postiženého, náprava problémového jednání, zdůrazňuje se strukturované prostředí, pevný denní program, vizuální pomůcky.


Pracoviště krajských koordinátorů MŠMT pro Moravskoslezský kraj, které má
na starosti děti s autismem:
Speciální pedagogické centrum při Speciálních školách
Kpt.Vajdy 1a
700 03 Ostrava
Tel.: 596 746 805
E-mail: specskola@quick.cz

Péči o autistické děti zajišťuje ve spolupráci s metodickým vedením SPC:
Centrum sociální pomoci Třinec - Denní stacionář Paprsek
Máchova 1134
739 61 Třinec
Tel.: 558 331 167

Více informací: www.autismus.cz, www.apla.cz

Literatura:
Attwood, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005.
Howlin, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Praha: Portál, 2005.
Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus. Praha: Portál, 2004.
Preismann, Ch. Život s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál, 2005.
Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
Richman, S. Výchova dětí s autismem. Praha: Portál, 2006.
Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.


Zpracovala PhDr. Ivana Zučková

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů