KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

TÉMA ...

Asistent pedagoga

Pedagogickou asistenci upravují právní předpisy MŠMT, z nich zejména Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga (viz www.msmt.cz).
V odkazu FORMULÁŘE lze stáhnout formulář k žádosti o asistenta pedagoga (vyplňuje škola pro potřeby ŠPZ).

Vzdělává-li se v běžné třídě běžné školy žák se speciálními vzdělávacími potřebami, může její ředitel požádat krajský úřad o zřízení funkce asistenta pedagoga. Podnětem a nutnou podmínkou k podání žádosti o zřízení této pracovní pozice je doporučení školského poradenského zařízení – speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Ředitel školy současně žádá kraj o navýšení finančních prostředků (finanční dotace) pro pozici asistenta pedagoga. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a zaměstnává ho škola. Pro rodiče začleněného žáka nepředstavuje skutečnost, že ve třídě, v níž se jejich dítě vzdělává, působí asistent pedagoga, žádnou finanční zátěž.

Pedagogická asistence se svým obsahem a organizací zásadně liší od osobní asistence. Zatímco osobní asistence směřuje přímo k uživateli, k dítěti se zdravotním postižením, asistent pedagoga je druhým pedagogickým pracovníkem ve třídě a spolu s učitelem a pod jeho vedením pracuje se začleněným žákem i s ostatními dětmi a pomáhá s organizací výuky tak, aby se jí mohli v co největší míře účastnit všichni žáci společně.

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:
- individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí
- individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky
- pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchově a vzdělávací činnosti
- pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou
- pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka

Odpovědnost za školní vzdělávání začleněného žáka nese třídní učitel a další vyučující. Asistent pedagoga pracuje podle jejich pokynů a pod jejich vedením. Pedagog a asistent společně konzultují průběh a výsledky dosavadní práce se začleněným žákem. Učitel dává asistentovi náměty pro práci i přípravu vhodných didaktických pomůcek. Od asistenta se očekává aktivní přístup, vstřícnost, tvořivost a kreativita.

V procesu výuky zůstává vždy na učiteli zadávání a kontrola domácích úkolů, zadávání a hodnocení školní práce, zapisování známek do žákovské knížky, pozitivní i negativní hodnocení chování začleněného žáka.

Učitel by měl za přispění asistenta organizovat výuku tak, aby začleněného žáka v co největší možné míře zapojil do práce celé třídy. Samostatná individuální práce asistenta se začleněným dítětem by neměla převažovat nad společnou prací všech dětí.

Čerpáno z literatury: Uzlová, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVD • Kolikátý návštěvník? Ochrana osobních údajů