KDE NÁS NAJDETE
Z NAŠÍ NABÍDKY
MŮŽETE POŽÁDAT
KONTAKTY
FORMULÁŘE

AKTUALITY

4. 3. 2020

Trestné činy v kyberprostoru

Dne 19. února proběhla v prostorách Národního domu F-M akce na téma: Nové trendy v problematice trestných činů páchaných v kyberprostoru se zaměřením na věkovou skupinu dětí a mládeže.
Cílovou skupinou byli školní metodici prevence, zúčastnilo se jich celkem devatenáct.
V lektorském týmu byli zástupci PPP F-M, MSK, organizace Safer internet, KŘ Policie ČR.   


26. 2. 2020

Metodická setkání

V období od  17. ledna do 11. února proběhlo pět metodických setkání s pedagogickými pracovníky základních škol pověřenými spoluprací se ŠPZ. Jejich účelem bylo pedagogy seznámit s novelou Vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2020, a s jejím odrazem v poradenské praxi. Zároveň byl vytvořen prostor pro diskusi, sdílení zkušeností a dotazy. Zúčastnilo se celkem 27 pedagogů.   


19. 2. 2020

MAP Třinec

Dne 6. února proběhla v kulturním středisku Bystřice nad Olší beseda pracovnice PPP s veřejností zaměřená na komunikaci. Následovalo skupinové koučování na dané téma vycházející z podnětů účastníků besedy. Akce se uskutečnila v rámci Místního akčního plánu města Třince.  


5. 2. 2020

Besedy o školní zralosti

V lednu proběhly na vyžádání dvě besedy o školní zralosti – v Mateřském centru Krteček a v Komunitním centru MAKOVICE v Ostravě. Rodiče byli seznámeni s tím, jak probíhá vyšetření v PPP a jak je možné rozvíjet předškolní dovednosti dětí v domácím prostředí. Odnesli si řadu praktických tipů. Celkem se jich zúčastnilo okolo dvaceti. Mohli se na cokoli zeptat buď v rámci společné diskuse nebo po uzavření besedy individuálně.


Profesní orientace

V lednu 2020 proběhlo na gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí skupinové vyšetření jedenadvaceti studentů 2. ročníku zaměřené na profesní orientaci. Následovaly individuální konzultace v prostředí PPP týkající se jejich dalšího vzdělávacího směřování. Těch se mohli zúčastnit i rodiče.


Setkání v MŠ Zaolší

Dne 23. ledna proběhla v Mateřské škole – Przedszkole Klíček, Vendryně-Zaolší,  přednáška na téma školní připravenosti a zralosti. Zúčastnilo se 10 osob z řad rodičů a pedagogický personál MŠ. Na přednášku navázala spontánní beseda s rodiči.


Příprava k zápisu

Dne 13. ledna proběhla v MŠ Jablunkov přednáška pro rodiče dětí, které se chystají k zápisu do 1. třídy.  Tématem setkání bylo seznámení se základními pojmy, které se dotýkají nástupu do školy, byly předvedeny praktické ukázky ke stimulaci rozvoje potřebných dovedností dítěte. V závěru, na základě žádosti rodičů , byla dohodnuta i depistáž školní připravenosti . Tato navazující akce proběhla v prostorách MŠ dne 17. ledna, individuální konzultace s rodiči jsou naplánovány následně, v PPP Třinec. 


Profesní orientace

V průběhu 1. pololetí školního roku 2019/20 byla na základních školách v Třinci, Vendryni a Nýdku realizována skupinová vyšetření zaměřená na profesní orientaci žáků 9. tříd. Této služby celkem využilo 101 žáků z šesti škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno. 


Skupinový program pro děti s odloženou školní docházkou

Od října 2019 do ledna 2020 probíhal v PPP skupinový program pro děti s odkladem školní docházky. Jednalo se o 10 setkání, kterých se pravidelně účastnilo šest dětí za přítomnosti rodičů. Program byl zaměřený na rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, pozornosti, předmatematických i sociálních dovedností a řečových kompetencí. Pokrok dětí byl evidentní a po zásluze byl odměněn drobnými dárkovými předměty i diplomem. Rodiče zároveň načerpali inspiraci k tomu, jakým způsobem můžou rozvíjet předškolní dovednosti svých dětí v domácím prostředí. 


Co má umět předškolák

Dne 21. ledna se konala  v MŠ Hrádek za velké účasti rodičů a jejich dětí přednáška na téma Co má umět předškolák. Bylo cíleno na oblast školní připravenosti a možnosti posilování předpokladů pro zvládání nároků školy.  Hovořilo se o rozvoji řeči, celkové školní připravenosti, pravidlech domácí přípravy na školu atd. Učitelky MŠ zároveň s dětmi předváděly konkrétní postupy zaměřené na rozvoj jemné motoriky. V závěru setkání byl dán prostor pro dotazy rodičů.  


23. 1. 2020

Metoda dobrého startu

Dne 21. ledna byla ukončena skupinová terapie pro předškoláky "Metoda dobrého startu",  zaměřená na přípravu dětí do školy. Děti s podporou svých rodičů a pracovnic PPP rozvíjely v průběhu pravidelných setkání potřebné dovednosti, které využijí při nástupu do 1.třídy.
Pozornost byla zaměřená především na rozvíjení grafomotorických dovedností,  řečových kompetencí, zdokonalování hrubé motoriky a rozvíjení sluchového a zrakového vnímání. Prostřednictvím grafických cviků s písničkou děti upevňovaly správný úchop tužky,  uvolňovaly ruku, nácvik psaní písmen pak bude pro tyto děti mnohem jednodušší.
Příjemná atmosféra této skupiny posilovala sebevědomí děti a  spontánně se tak budovaly sociální dovednosti.
Setkávání probíhala v období od září 2019 do ledna 2020 dvakrát týdně. Tato  radostná a usilovná  práce dobře nastartovala v dětech to, co budou ve škole potřebovat.
Na závěrečném setkání byly děti odměněny drobným dárkem a diplomem. 


21. 11. 2019

Diskuse v Třinci

Dne 19. listopadu jsme na odloučeném pracovišti poradny v Třinci uvítali pedagožky mateřských škol.
Účelem setkání byla společná diskuse na téma práce s výchovně náročnými či nestandardně se vyvíjejícími dětmi, i na téma efektivní komunikace a spolupráce s rodiči.
Ze strany pedagožek vzešel požadavek na informace ohledně identifikace nadaného dítěte v MŠ.
Setkání bylo uzavřeno nabídkou depistáže školní připravenosti dětí v MŠ s následnými individuálními konzultacemi v PPP.


24. 10. 2019

12. krajská konference prevence

7. a 8. října proběhla v horském hotelu KAM Malenovice již 12. krajská konference pod patronací KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se jako členka realizačního týmu podílela také metodička prevence PPP FM. Konference se zúčastnilo celkem 150 školních metodiků prevence, na dalších 63 zájemců se nedostalo. Úvodní proslov zahrnul i aktuality z oblasti prevence v ČR a v okolních zemích. Dvoudenní vzdělávací program obsahoval přednášky a semináře na téma např. „Příběhy z našich škol“ , „Sociální sítě jako hřiště…pro kohokoliv..“ nebo „ Psychiatrie v dětech – děti v psychiatrii“.


6. 10. 2019

Přednáška na téma předškolní přípravy

Dne 2. října proběhla v MŠ Nýdek na základě žádosti mateřské školy přednáška pro rodiče dětí na téma předškolní přípravy. Rodiče byli speciálním pedagogem PPP informováni o obecných zásadách vývoje dítěte předškolního věku a měli možnost si prakticky vyzkoušet různá stimulační cvičení. Důraz byl kladen na hravou formu cvičení.
Akci, které se účastnilo 35 rodičů, zahájil ředitel školy, dále byly přítomny paní učitelky z MŠ. Přednáška proběhla v příjemné, přátelské atmosféře, v závěru měli rodiče možnost klást otázky. ​


3. 7. 2019

Porady a vzdělávání školních metodiků prevence

Ve dnech 6. a 20. června proběhla ve vzdělávací místnosti poradny dvě vzdělávací dopoledne pro 26 metodiků ze základních a středních škol. Hlavním tématem byla trestní odpovědnost dětí a mládeže, jednotlivé procesní fáze a kazuistiky.


13. 6. 2019

Příprava na školu

Jako každoročně, proběhla i letos dne 11.6.2019 na ZŠ Slezská v Třinci přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma přednášky bylo zaměřené na oblast školní připravenosti. Rodiče byli seznámeni speciálním pedagogem PPP, jak s dítětem trénovat dovednosti potřebné k nácviku čtení, psaní a počítání.
Závěrečná část přednášky byla vyhrazena dotazům rodičů. Ty směřovaly k adaptaci dítěte na školní prostředí a k rozvíjení nadání dítěte.


22. 5. 2019

O spolupráci škol a ŠPZ

Dne 15. 2. a 25. 4. 2019 proběhlo v rámci aktivit MAP II setkání s řediteli MŠ a ZŠ, výchovnými poradci a speciálními pedagogy s tématikou společného vzdělávání, s podtextem spolupráce škol a ŠPZ. Účastníci byli informováni o současném charakteru spolupráce PPP a škol včetně realizovaných postupů, dále pak seznámeni s hlavními principy připravované technické novely vyhl. 27/2016 Sb. V závěru byly zodpovězeny dotazy, proběhla diskuse.


18. 4. 2019

Vzdělávání školních metodiků prevence

Ve spolupráci metodičky prevence PPP s vedoucí oddělení poradenství OSPOD bylo zorganizováno ve dnech 2. a 4. dubna 2019 v prostorách PPP FM vzdělávací dopoledne pro 23 školních metodiků prevence. Tématem byla trestní odpovědnost dětí a mládeže, jednotlivé procesní fáze a kazuistiky.


27. 2. 2019

Metoda dobrého startu

Pětadvacátým setkáním byl dne 14. února ukončen kurs " Metoda dobrého startu". Cvičení a hry tohoto programu jsou zaměřeny na kompenzaci oslabení v percepčně-motorickém vývoji dětí. Cílem je předejít případným školským obtížím.
Programu se účastnilo celkem 7 dětí v doprovodu rodičů, kteří se tak mohli inspirovat pro práci s předškolákem či školákem v domácím prostředí.
Na závěrečném setkání byly dětem předány diplomy a drobné dárky.


Přednášky ke školní zralosti

Dne 11. února proběhla v MŠ na Koperníkově ulici v Třinci přednáška pro rodiče předškoláků zaměřená na rozvíjení grafomotorických a řečových dovedností dětí. Přednášky se zúčastilo 15 rodičů, přítomny byly rovněž paní učitelky MŠ, zástupce ředitele ZŠ a učitelky budoucích prvních tříd. Závěr besedy byl věnován dotazům rodičů.
Z besedy vyplynul záměr vyšetření dětí MŠ se zaměřením na jejich školní připravenost.
Na stejné téma byla vedena přednáška dne 14. února v MŠ Zaolší. Zájemců z řad rodičovské veřejnosti bylo devět. Závěr akce byl věnován společné diskusi.


13. 2. 2019

Příprava na školu

Dne 31.1.2019 proběhla v MŠ Bezručova v Jablunkově přednáška pro rodiče dětí, které se chystají k zápisu do 1. třídy. Tématem setkání bylo seznámení se základními pojmy , které se dotýkají nástupu do školy, popř. odkladu školní docházky, vymezení pojmu školní připravenost apod. V praktické části byli rodiče seznámeni speciálním pedagogem PPP, jak s dítětem trénovat dovednosti potřebné k nácviku čtení, psaní a počítání, jak posilovat řečové dovednosti...
Závěrečná část přednášky byla vyhrazena dotazům rodičů. Rodiče zajímaly formální náležitosti odkladu školní docházky, dále se zajímali o to , jak co nejefektivněji ovlivnit vývoj řeči dítěte, dotazy směřovaly také k metodickým materiálům a literatuře.


6. 2. 2019

Profesní orientace

V období 1. pololetí letošního školní roku proběhla na základních školách v Třinci, Vendryni a Nýdku skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na profesní orientaci. Této služby celkem využilo 77 žáků z pěti základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno.   


3. 1. 2019

Profesní orientace studentů středních škol

Ve dnech 14. a 21. listopadu 2018 proběhly na půdě PPP Frýdek-Místek individuální konzultace zaměřené na budoucí profesní směřování studentek 3. ročníku Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku. Tato individuální setkání navazovala na skupinové vyšetření na půdě SŠ.
Během prosince se uskutečnila také individuální setkání s 66 studenty 4. ročníků Gymnázia a Střední školy na Cihelní ulici ve F-M. Jednalo se rovněž o konzultace na základě výstupů skupinového vyšetření k profesní orientaci, které proběhlo v říjnu 2018. Cílem akce byla podpora studentům při volbě profesní cesty.   


11. 12. 2018

Setkání s klinickým psychologem

Ve dnech 26. a 28. listopadu, a následně 5. prosince došlo na ÚP F-M v multikulturním sále SPŠOA F-M k setkání výchovných poradců, školních metodiků prevence a školních psychologů z oblasti Frýdecko-Místecka s klinickými psychology PhDr. Petrem Niliusem a Mgr. Jakubem Majetným. Proběhla debata za účelem objasnění projevů poruch osobnosti a poruch chování, byla vymezena rozdílnost v profesním působení a kompetencích klinického psychologa vs. pedopsychiatra. Dále se diskuse vedla okolo systémového nastavení spolupráce mezi přítomnými účastníky z oblasti školství a klinickými psychology a dalšími odborníky. Dalším tématem byly možnosti zajištění podpory ze zdrojů školy a sociálních služeb. Byla také představena činnost spolku Naše rovnováha, který školám nabídl bezplatnou pomoc svého multidisciplinárního týmu. Zúčastnilo se celkem 73 zájemců z řad pedagogických pracovníků.


Setkání školních metodiků prevence z oblasti Třinecka

Dne 3. prosince se v Třinci uskutečnilo setkání 21 metodiků prevence ze ZŠ a SŠ. Pracovali společně na výstupech Konference prevence v Malenovicích, která proběhla v říjnu 2018. Vyhodnotili průběh a přínos, zapsali nové nápady, tipy na lektory a zahájili přípravy na konferenci 10/2019. Hovořili o změnách na online-vykaznictvi.cz a jak s nimi pracovat. Probrali informace o multidisciplinárním spolku „Naše rovnováha“, o jejich nabídce pomoci školám, o nově vzniklých poradnách se sociálními službami, o krajské adiktologické poradně pro děti a mládež a o možnostech jejího využití. Na závěr si přítomní vyměnili informace o dění na školách.


25. 11. 2018

Spolupráce s ÚP F-M

Ve dnech 22. 10. a 7. 11. 2018 se na Úřadu práce ve Frýdku-Místku konala dvě setkání s výchovnými poradci ZŠ a SŠ. Organizátorem akce bylo Informační a poradenské středisko ÚP ve F-M. Zástupci poradny zde podali informace o změnách v oblasti společného vzdělávání včetně úprav podmínek pro přijímání a ukončování vzdělávání. Také zaznělo téma rizik používání internetových sociálních sítí, prevence patologických jevů v této oblasti a možností ochrany uživatelů – žáků a studentů. V závěru proběhla diskuse.   


22. 10. 2018

11. krajská konference k prevenci

V horském hotelu KAM, proběhla v Malenovicích ve dnech 8. a 9. října další krajská konference k prevenci rizikových forem chování. Stalo se tak pod patronací KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se jako členka realizačního týmu podílela také metodička prevence PPP FM. Konference se zúčastnilo celkem 150 školních metodiků prevence, (převis poptávky 61 zájemců). Úvodní proslovy – PaedDr. Libor Lenčo, školský ombudsman Ladislav Hrzál a náměstek ČŠI Ondřej Andrys. Aktuality z oblasti prevence v ČR i v okolních zemích přednesla Mgr. Matějková. Po tomto úvodu začal vlastní dvoudenní vzdělávací program plný přednášek a seminářů, např. na téma „Fenomén Youtube a Utubering“ v podání pana Kopeckého a Szotkowského ze společnosti E-bezpečí.   


11. 10. 2018

Přednáška v MŠ

Dne 9. října proběhla v MŠ na ul. Koperníkova v Třinci přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma přednášky bylo zaměřeno do oblasti školní připravenosti. Rodiče byli seznámeni speciálním pedagogem PPP, jak s dítětem trénovat dovednosti potřebné k nácviku čtení, psaní a počítání.
Závěrečná část přednášky byla vyhrazena dotazům rodičů. Rodiče zajímaly formální náležitosti odkladu školní docházky, jak co nejefektivněji ovlivnit vývoj řeči dítěte, dotazy směřovaly také k související literatuře a metodickým materiálům.


Metodická schůzka

Dne 9. října proběhla v prostorách třineckého pracoviště PPP metodická schůzka s učitelkami MŠ. Cílem společného setkání bylo sladit postupy pro další spolupráci. Diskutovalo se na tato společná témata - předčasné zaškolení, mimořádně nadané dítě v MŠ, odklad školní docházky, spolupráce s rodičem. Paní učitelky projevily zájem o realizaci přednášek pro rodiče dětí z MŠ, dále i o možnost depistáže školní připravenosti. Schůzka proběhla v pracovní a vstřícné atmosféře, v závěru přešla v bohatou diskuzi.


Setkání s výchovnými poradci škol

Dne 2. října proběhlo setkání s výchovnými poradci základních škol z oblasti Třinecka a Jablunkovska. Pracovnice poradny seznámily přítomné zástupce škol s informacemi z okruhu poskytování podpůrných opatření žákům se SVP. Setkání se účastnilo 26 výchovných poradců.


20. 6. 2018

Beseda s rodiči

Dne 14. června proběhla na ZŠ Slezská v Třinci přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma přednášky bylo zaměřené na oblast školní připravenosti. Rodiče byli seznámeni speciálním pedagogem PPP, jak s dítětem trénovat  dovednosti potřebné k nácviku čtení, psaní a počítání.
Rodiče se zajímali, jak pomoci svému dítěti adaptovat se na nový školní režim, jak provádět se školákem domácí přípravu. Závěrečná část přednášky byla vyhrazena dotazům rodičů.  


3. 5. 2018

Rodičovská podpora předškoláků

Dne 26. dubna proběhla v Církevní ZŠ v Třinci přednáška pro rodiče  budoucích žáků 1. třídy této školy.  Obsahem setkání byly informace o tom, co je potřebné umět a znát před nástupem do školy, rodiče byli instruováni  o konkrétních postupech, cvičeních a  hrách rozvíjejících psychomotorické funkce potřebné pro  výuku čtení, psaní a počítání. Přednášku vyslechli rodiče dětí ze tří třineckých církevních MŠ spolu s učitelkami MŠ i paní učitelkou budoucí 1. třídy.  Jejich dotazy byly cíleny zejména na režim dne školáka, adaptační potíže, motivaci ke školním činnostem.  


19. 3. 2018

Přednášky pro rodiče předškoláků

Ve dnech 28. února a 6. března proběhly v MŠ Pohádka ve Frýdku-Místku přednášky pro rodiče předškoláků zaměřené na problematiku školní zralosti. Přítomní rodiče byli informováni o standardním průběhu vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně i o podpůrných opatřeních, která může poradna do MŠ či ZŠ doporučit. Také jim byla předvedena vhodná literatura určená ke stimulaci rozvoje předškolních dovedností.


5. 3. 2018

Předškoláci

Dne 22. února proběhla v třinecké MŠ na ul. Janáčkova beseda pro rodiče předškoláků. Obsahem setkání bylo společné zamyšlení nad důležitostí dobrého startu ve škole jako předpokladu pro budování dobrého vztahu k ní a ke vzdělávání vůbec. Rodičům byly poskytnuty praktické náměty k vhodným aktivitám ve prospěch stimulace rozvoje předškolních dovedností dětí.  


Dobrým startem k dobrému vztahu

Dne 1. března se v třinecké MŠ na ulici Slezská konala beseda s rodiči předškoláků na téma školní připravenosti. Zúčastnilo se 30 zájemců z řad rodičovské veřejnosti a pedagogové MŠ. Rodičům byly poskytnuty praktické náměty ke vhodným aktivitám stimulujícím hravou formou rozvoj předškolních dovedností.


1. 2. 2018

Příprava na školu

Dne 25. ledna proběhla v MŠ Zaolší přednáška pro rodiče předškoláků. O školní zralosti a připravenosti vyslechlo informace třináct zájemců z řad rodičovské veřejnosti, zúčastnily se i pedagogické pracovnice MŠ. V závěru setkání byl vymezen prostor pro diskusi.  


Vzdělávací cesta

Od listopadu do ledna proběhlo celkem 75 individuálních konzultací s žáky 9. tříd a jejich rodiči na téma další vzdělávací cesty. Konzultace vycházely z výsledků skupinových šetření ve školách. Jednalo se o žáky tří třineckých ZŠ a o žáky ZŠ Vendryně a ZŠ Nýdek.


22. 1. 2018

Školní připravenost

Dne 14. prosince proběhlo v MŠ Střítež skupinové a individuální vyšetření osmi dětí zaměřené na jejich školní připravenost. Výsledky byly za účelem cíleného nácviku potřebných dovedností ve sledovaných oblastech konzultovány s paní učitelkou. Odpoledne pak proběhly individuální konzultace s rodiči zahrnující i návod, jak s dítětem doma pracovat.  


Skupinová terapie

Počátkem ledna byla v PPP ukončena skupinová terapie určená předškolákům a žákům prvních tříd ZŠ. Dle Metody dobrého startu šlo o rozvíjení grafomotorických dovedností dětí. V setkáních dvakrát týdně v období 1. pololetí školního roku usilovalo pod dohledem rodičů o pokrok v této oblasti celkem osm dětí. Ten byl evidentní a byl odměněn drobným dárkem i diplomem.
Pro příznivý ohlas ze strany rodičovské i pedagogické veřejnosti bude program opakován i v příštím školním roce. Bude to už patnáctý rok od zahájení Metody dobrého startu v PPP.


3. 1. 2018

Skupinový program pro děti s odloženou školní docházkou

Během podzimu 2017 proběhl v deseti setkáních program pro děti s odloženou školní docházkou. Celkem deset dětí absolvovalo pod dohledem jednoho z rodičů lekce naplněné činnostmi rozvíjejícími předškolní dovednosti. Jejich pokroky byly evidentní, zasloužily si tedy drobnou odměnu a pamětní list.  


Profesní orientace

Dne 5. prosince se v prostorách PPP Frýdek-Místek uskutečnily individuální konzultace zaměřené na budoucí profesní směřování studentů 2. ročníku Beskydy Mountain Academy z Frýdlantu nad Ostravicí. Předcházelo jim skupinové vyšetření na půdě školy.


18. 12. 2017

Porady školních metodiků prevence

Od 9. listopadu do 12. prosince proběhlo celkem šest porad školních metodiků prevence Frýdecko-Místecka a Třinecka. Akce byly organizovány metodičkou prevence PPP, z řad pedagogů se jich zúčastnilo celkem 81 osob. Program byl naplněn vystoupením zástupců organizací a institucí angažovaných v projednávané problematice – např. Centrum primární pomoci Ostrava, obecně prospěšná společnost Pavučina, Modrý kříž; vystoupila koordinátorka protidrogové prevence SM F-M a také krajská koordinátorka prevence. Součástí akce byla diskuse k novele školského zákona.


23. 11. 2017

Setkání s výchovnými poradci SŠ

Dne 21. listopadu se uskutečnilo setkání výchovných poradců středních škol z oblasti Frýdecko-Místecka. Akce byla organizovaná Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce Frýdek-Místek. Stejně jako na setkání výchovných poradců základních škol, které proběhlo tamtéž před deseti dny, seznámily pracovnice naší poradny všechny přítomné s vybranými informacemi z oblasti školské legislativy.


10. 11. 2017

Spolupráce s ÚP F-M - setkání výchovných poradců ZŠ

Z podnětu Informačního a poradenského střediska Frýdek-Místek vystoupily dne 16. 10. 2017 na tradičním setkání výchovných poradců základních škol dvě odborné pracovnice poradny. Přednesly detailní informace ke společnému vzdělávání, zejména k novele Vyhlášky 27/2016 Sb., a také k těm částem školského zákona, které upravují práva a povinnosti pedagogických pracovníků (§22a, 22b). V neposlední řadě bylo hovořeno i na téma výchovných opatření (§31).
Výchovným poradcům bylo umožněno klást otázky k předneseným informacím.  


Přednáška v MŠ Střítež

Dne 8. listopadu proběhla v MŠ Střítež přednáška pro rodiče na téma „Školní připravenost, školní zralost“. Zúčastnilo se 15 zájemců z řad rodičovské veřejnosti a zástupci pedagogického personálu ZŠ i MŠ. Přítomní rodiče projevili aktivní zájem o konkrétní postupy přípravy dítěte na školu v domácím prostředí. Mnozí z nich využili příležitosti k individuální konzultaci.  


20. 10. 2017

10. krajská konference k prevenci rizikového chování

Ve dnech 2. a 3. října proběhla v malenovickém hotelu KAM 10. krajská konference pod patronací KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se významně podílela metodička prevence PPP. Konference se zúčastnilo celkem 150 školních metodiků prevence, dalších 55 zájemců nebylo uspokojeno. Úvodní proslov přednesl PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu MSK. Aktuality z oblasti prevence v ČR i v okolních zemích poskytla Mgr. Matějková, krajský koordinátor prevence. Bohatý dvoudenní program byl naplněn přednáškami a semináři souvisejícími s tématem konference.


16. 10. 2017

Přednáška v MŠ

Dne 5. října proběhla v MŠ Nýdek přednáška na téma školní připravenosti a zralosti. Vyslechlo si ji padesát zájemců z řad rodičovské veřejnosti. Následná neformální debata byla vedena kolem konkrétních námětů k domácí práci s předškolákem. Mnozí rodiče si v závěru setkání vyžádali individuální konzultaci.


29. 6. 2017

Tématické setkání

Dne 7. června proběhlo v ZŠ Paskov setkání speciálního pedagoga PPP se zájemci z řad rodičů žáků 1. až 4. ročníku. Tématem byly poruchy učení a pozornosti. V závěru setkání rodiče s odborníkem konzultovali konkrétní vzdělávací obtíže svých dětí.


15. 6. 2017

Máme doma prvňáčka

Dne 6. června proběhla v ZŠ na ul. Slezské v Třinci přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Obsahem byla instruktáž ke konkrétním postupů, cvičením a hrám rozvíjejícím psychomotorické funkce potřebné pro zahájení výuky čtení, psaní a počítání. Přednášku vyslechlo 56 zájemců z řad rodičovské veřejnosti, jejich dotazy byly cíleny zejména na režim dne školáka, adaptační potíže, motivaci ke školním činnostem.


18. 5. 2017

Metodické setkání

Dne 3. května proběhlo v Dětském domově ve Frýdku-Místku metodické setkání odborného pracovníka PPP s pedagogickými pracovníky tohoto školského zařízení. Jeho obsahem byla problematika společného vzdělávání v kontextu stávající školské legislativy.


10. 5. 2017

Metoda dobrého startu

Dne 26. dubna byl  ukončen skupinový program " Metoda dobrého startu" zaměřený na  rozvíjení psychomotorických dovedností dětí předškolního a mladšího školního věku. Během 25 setkání se podařilo prostřednictvím písniček, her a speciálních cvičení rozvíjet pohybovou obratnost a koordinaci, řečové kompetence, zrakové a sluchové vnímání. 
Program ukončilo 8 dětí, které byly odměněny za usilovnou práci diplomem a drobnými dárky.


4. 4. 2017

Přednáška v MŠ

Dne 14. března proběhla v MŠ Osůvky přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče byli seznámeni se způsoby přípravy na školní docházku, byly jim předány konkrétní rady a návody, co a jak s dětmi procvičovat. V závěru setkání byl ponechán prostor pro dotazy rodičů.


8. 3. 2017

Zápis do první třídy

Dne 7. března proběhla přednáška v MŠ Slezská Třinec na téma předškolní přípravy dětí a zápisu do 1. třídy. Rodiče byli seznámeni s předpoklady nezbytnými pro nácvik čení, psaní, počítání a také s možnostmi další stimulace dětí hravou formou. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, rodiče obdrželi odpovědi na své konkrétní dotazy k problematice. 


Společné vzdělávání na SŠ

Dne 6. března proběhla na Obchodní akademii v Třinci přednáška pro pedagogy. Téma bylo zaměřeno na realizaci nové legislativní normy a inkluzi ve školství. Jelikož škola vzdělává řadu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, následující beseda byla na související otázky a odpovědi bohatá. 


20. 2. 2017

Inkluze v předškolním vzdělávání

Dne 31. ledna proběhlo metodické setkání odborného pracovníka PPP se zástupci mateřských škol z Třinecka, které bylo zaměřeno na tématiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu školské legislativy účinné od 1. 9. 2016. Účastníci byli seznámeni s legislativními úpravami souvisejícími s předškolním vzděláváním dětí se SVP, dále pak bylo hovořeno o charakteru spolupráce škol s PPP v souvislosti s podpůrnými opatřeními. Setkání se zúčastnilo 25 zástupců mateřských škol. 


Metodická setkání se zástupci ZŠ

Ve dnech 17. 1. - 1. 2. se uskutečnila metodická setkání odborného pracovníka PPP s pedagogickými pracovníky základních škol pověřenými zajišťováním spolupráce školy s PPP (příp. SPC) v souvislosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřená na problematiku podpůrných opatření ve vazbě na charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Setkání se zúčastnilo 62 zástupců základních škol. 


6. 1. 2017

Skupinový program pro děti s odloženou školní docházkou

Jako každý rok se během podzimních měsíců uskutečnila na půdě frýdecko-místecké poradny setkání dětí s OŠD a jejich rodičů, která byla zaměřena na rozvíjení grafomotoriky, zrakového i sluchového vnímání, předmatematických představ, prostorové orientace atd. Kurz dokončilo 9 dětí, které za svou snahu a evidentní pokroky obdržely drobné odměny a diplom.


Profesní orientace

Dne 9. prosince proběhly v prostorách PPP Frýdek-Místek individuální konzultace se studenty 2. ročníku Beskydy Mountain Academy z Frýdlantu nad Ostravicí. Byly zaměřeny na jejich profesní směřován. Tato setkání navázala na skupinové vyšetření na půdě školy. Této služby využilo 17 studentů.


11. 12. 2016

Rodičovská abeceda

Před vánočními svátky byl úspěšně ukončen posledním setkáním program Rodičovská abeceda určený rodičům, kteří potřebují zvýšit své vychovatelské kompetence, zlepšit vlastní orientaci v problematických situacích v rodině a najít motivaci k jejich řešení. Projekt Rodičovské abecedy založený na skupinové terapii pod vedením odborníků PPP proběhl již popáté. Velké poděkování patří Statutárnímu městu Frýdek-Místek, z jehož fondu byl projekt opětovně finančně podpořen. V současné době připravujeme pokračování projektu v r.2017.


24. 11. 2016

Porady školních metodiků prevence

V předvánočním čase proběhla v několika termínech pracovní setkání metodika prevence PPP se školními metodiky, kteří cítili potřebu zvýšit své kompetence v oblasti předcházení či řešení šikany a zlepšit svoji orientaci v nových vyhláškách a metodickém pokynu MŠMT k prevenci. Z celkového počtu 105 školních metodiků z oblasti Frýdecko-Místecka jich projevilo zájem diskutovat o problematice rizikového chování dětí a mládeže 73.


11. 11. 2016

Metodické setkání

Dne 1. prosince proběhlo metodické setkání odborného pracovníka PPP se zástupci mateřských škol, které bylo zaměřeno na tématiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu školské legislativy účinné od 1. 9. 2016. Účastníci byli seznámeni s legislativními úpravami souvisejícími s předškolním vzděláváním dětí se SVP, dále pak bylo hovořeno o charakteru spolupráce škol s PPP v souvislosti s podpůrnými opatřeními. Setkání se zúčastnili zástupci 30 mateřských škol a zástupce Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdek-Místek.


24. 10. 2016

Krajská konference k prevenci rizikového chování

Ve dnech 3. a 4. října 2016 proběhla v Malenovicích již 9. krajská konference k prevenci rizikového chování, které se zúčastnilo celkem 150 školních metodiků prevence, z toho 40 z oblasti Frýdecko-Místecka. Metodik prevence PPP byl členem realizačního týmu. Úvodní proslov pronesl PaedDr. Libor Lenčo. Aktuality z oblasti prevence v ČR i v okolních zemích prezentovala Mgr. Matějková. Pak již začal vlastní dvoudenní vzdělávací program. Hodně zaujalo odpoledne Mgr. Opravila na téma „Psychohygiena učitele aneb jak nepadnout na…“, podnětná byla přednáška a rozbor kazuistik od Mgr. Jírů „ Řešení stížností ve věcech rizikového chování“ a „Podoby rizikového chování u jedinců s Intermitentní explozivní poruchou“ od PhDr. Andreje Drbohlava.


Přednáška v MŠ

Dne 5. října proběhla přednáška pro rodiče v MŠ Bezručova v Jablunkově. Náplní setkání byly návody a inspirace pro rozvoj a stimulaci vývoje dětí  formou hry. Setkání se účastnila klinická logopedka, která se ve svém vstupu zaměřila na podporu rozvoje řečových dovedností dětí v MŠ. Setkání se zúčastnilo 30 zájemců z řad rodičů a pedagogický personál MŠ. V závěru byl dán prostor dotazům, které se týkaly formálních záležitostí spojených se zápisem do ZŠ ap.6. 10. 2016

Dítě v MŠ

Dne 26. září měli možnost rodiče dětí třinecké MŠ na ul. Chopinova vyslechnout přednášku na téma – dítě v MŠ. Celkem patnáct zájemců z řad rodičovské veřejnosti získalo inspiraci pro výchovné vedení dítěte a patřičnou stimulaci jeho rozvoje, zahrnuto bylo i téma hry v každodenním režimu. Na přednášku navazovala neformální debata všech zúčastněných.30. 6. 2016

Společné vzdělávání

Ve dnech 15., 16. a 22. června proběhla ve Frýdku-Místku a v Třinci metodická setkání pracovníka PPP se zástupci středních i základních škol orientovaná na problematiku společného vzdělávání v kontextu nové školské legislativy účinné od 1. září 2016. Obsahem setkání byly změny ve spolupráci školských poradenských zařízení a škol, podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, změny ve výstupech odborných vyšetření a informace k přechodnému období.20. 6. 2016

Těšíme se do školy

Dne 15. června proběhla na církevní ZŠ v Třinci přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků na téma: jak podpořit připravenost dítěte pro vstup do školy. Diskuse se vedla kolem vedení domácí přípravy na školu, psychohygieny dítěte na počátku školní docházky, režimu dne atp.15. 6. 2016

Přednáška pro rodiče

Dne 9. června proběhla v ZŠ Slezská v Třinci přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Zúčastnilo se celkem šedesát zájemců z řad rodičovské veřejnosti. Byli seznámeni s konkrétními postupy, cviky a hrami, které rozvíjejí potřebné dovednosti a schopnosti pro nácvik čtení, psaní a počítání. Závěrečná část setkání byla ponechána pro dotazy rodičů, ty směřovaly k režimu dne školáka, adaptaci dítěte na školu, motivaci ke školským činnostem.17. 5. 2016

Predikce čtenářských obtíží

Dne 15. dubna byla v ZŠ Kunčičky u Bašky provedena depistáž za účelem včasného zachycení rizika vzniku vývojových poruch učení u žáků 1. ročníku. Stejná akce proběhla ve dnech 5. a 6. května v ZŠ Baška. Celkem bylo vyšetřeno 28 dětí. Pozornost byla věnována jejich artikulační obratnosti, správné výslovnosti, kvalitě sluchové analýzy a syntézy a posouzení písemného projevu. U každého žáka byla aplikována standardizovaná zkouška čtení.
Individuální výsledky byly v případě zjištěného rizika VPU konzultovány s pedagogy, v odpoledních hodinách pak i s rodiči, kteří projevili zájem. Cílem bylo poskytnout instruktáž k patřičnému nácviku oslabených funkcí.27. 4. 2016

Dyskalkulie

Ve dnech 13. a 24. 3. proběhl v poradně vzdělávací program Vývojová porucha učení v matematice na 1. a 2. stupni ZŠ a její reedukace. Akce se zúčastnilo 7 pedagogů. Náplň programu byla vymezena těmito tématy: terminologické vymezení poruch učení v matematice včetně vývojové poruchy učení (dyskalkulie), interpretace terminologie užívané ve zprávách z vyšetření, možnosti podpory žáků s VPU v kontextu stávající i připravované školské legislativy, tvorba IVP, možné způsoby reedukace dyskalkulie ve škole. Nad ukázkami prací žáků s dyskalkulickými obtížemi se rozvinula bohatá diskuse.7. 4. 2016

Problém, který se týká i mne

Na soukromé střední škole PRIMMAT se uskutečnil 23. března již 20. ročník soutěže v mluveném projevu na téma „Problém, který se týká i mne.“ Členy odborné komise doplnil metodik prevence PPP. Soutěžícími byli studenti SŠ z celého Frýdecko-Místecka. Obsahy jejich příspěvků vypovídaly o tom, že se zamýšlejí nad rizikovými projevy chování, které vidí kolem sebe, anebo je sami zažili. Tématy byla např. šikana, homofobie, nebezpečí sociální sítě, moderní technologie a vztahy v rodině, víra. Vysoká úroveň soutěžících, jejich připravenost odpovídat i na otázky v rámci následné diskuze, aktivní publikum – příklad vydařené aktivity v oblasti prevence rizikového chování.29. 3. 2016

Školní zralost

Dne 18. února proběhla v MŠ Kunčičky u Bašky přednáška na téma školní zralosti. Hovořili jsme o možnostech nácviku nedostatečně rozvinutých psychomotorických funkcích potřebných pro školu i o adekvátních postupech, pokud je dítěti doporučen odklad školní docházky. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, rodičům byly zodpovězeny dotazy týkající se dané problematiky.


Profesní orientace

Dne 15. března proběhlo skupinové testování za účelem profesní orientace studentů gymnázia BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí. Následné individuální konzultace budou probíhat v hlavní budově poradny ve Frýdku-Místku. Testování absolvovalo 23 studentů druhých ročníků. Výsledky jim mohou usnadnit profilovat svá studia např. výběrem seminářů v dalším školním roce s ohledem na persp. volbu vysoké školy.21. 3. 2016

Předškolní příprava

Ve dnech 1. a 15. března proběhly přednášky v MŠ Nebory a MŠ Oldřichovice na téma předškolní přípravy dětí. Rodiče byli seznámeni se záměrem depistážního šetření a jeho účelu. Setkání proběhla v přátelské atmosféře, rodiče obdrželi odpovědi na své konkrétní dotazy k problematice.21. 2. 2016

Metodické setkání s řediteli DD

Dne 25. ledna proběhlo v Dětském domově Frýdek-Místek, Na Hrázi, za přítomnosti krajského koordinátora prevence a metodika prevence PPP, setkání s představiteli devíti dětských domovů Moravskoslezského kraje. Akce vzešla z potřeby širší diskuse nad problematikou prevence rizikového chování dětí v DD.
Po prohlídce prostor hostitelského domova se intenzivně pracovalo na sjednocení metodiky při řešení problémových situací. Účastníci společně diskutovali vhodné postupy řešení u dvou konkrétních kasuistik z vlastní praxe.
Perspektivně jsou v plánu podobná setkání s frekvencí dvakrát do roka, střídavě na půdě jednotlivých DD, která budou zahrnovat vzdělávání pracovníků DD přizpůsobené jejich konkrétním potřebám.


Připravenost pro školu

Dne 16. února proběhla v MŠ Střítež přednáška pro rodiče zaměřená na školní připravenost dítěte. Rodiče byli seznámeni s tím, co by měl budoucí školák před nástupem do školy umět a jak mu pomoci s trénováním potřebných dovedností pro budoucí nácvik čtení, psaní a počítání. Rovněž byly předány informace k depistáži v MŠ, která proběhne v následujícím měsíci. Přednášky se zúčastnilo deset rodičů společně se čtyřmi pedagogy a ředitelkou ZŠ.  Po přednášce byl ponechán prostor pro individuální dotazy rodičů.9. 2. 2016

Kam po maturitě

Začátkem února proběhly v prostorách frýdecko-místeckého pracoviště poradny individuální konzultace navazující na skupinová vyšetření na půdě školy. Zúčastnilo se 37 studentů 4. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Cílem byla pomoc při volbě vysoké školy a dalšího profesního směřování. 2. 2. 2016

Profesní orientace

V polovině ledna byla ukončena skupinová vyšetření žáků devátých tříd devíti ZŠ v Třinci a Vendryni. Výsledky vyšetření byly konzultovány individuálně s každým žákem a jeho rodiči za účelem doporučení co nejvhodnější cesty k dalšímu vzdělávání.


Přednášky ke školní zralosti

Dne 26. ledna proběhla v MŠ Mosty u Jablunkova přednáška pro rodiče předškoláků na téma Co má umět předškolák. Z řad rodičovské veřejnosti se zúčastnili i zájemci ostatních MŠ v okolí, každá MŠ vyslala také svého pedagogického zástupce. Přednáška byla cílená do oblasti stimulace rozvoje předškolních dovedností dítěte.
O den později proběhla stejná přednáška v třinecké MŠ na ul. Štefánikova.21. 1. 2016

Co má umět předškolák

Dne 20. ledna proběhla v třinecké MŠ na ul. Slezská přednáška pro rodiče na téma Co má umět předškolák. Náplní setkání bylo předání základních informací o stimulaci školní připravenosti předškoláka. Rodiče se zajímali o postupy při nácviku správného držení psacího náčiní, o celkové výchovné vedení a režim dítěte po nástupu do školy.15. 1. 2016

Rodičovská abeceda

Před vánočními svátky byl úspěšně ukončen program Rodičovská abeceda určený rodičům, kteří potřebují zvýšit své výchovné kompetence, zlepšit vlastní orientaci v problematických situacích v rodině a najít motivaci k jejich řešení. Tento program založený na skupinové terapii pod vedením odborníků z PPP proběhl již počtvrté. Velké poděkování patří Statutárnímu městu Frýdek-Místek, z jehož fondu byl projekt finančně podpořen.6. 1. 2016

Program pro děti s OŠD

V období 6. 10. – 8. 12. 2015 probíhala s frekvencí jednou týdně pravidelná setkávání s dětmi s odloženou školní docházkou, a to na půdě frýdecko-místeckého pracoviště poradny. Do programu se přihlásilo devět zájemců (vždy dítě a jeden z rodičů). Děti, které setkávání absolvovaly až do posledního, obdržely drobné odměny a pozvání do jarního kurzu Metody dobrého startu. Účelem práce s dětmi s OŠD je podpora jejich předškolní přípravy a poskytnutí inspirace rodičům.


Metoda dobrého startu

V prosinci 2015 byl na třineckém pracovišti poradny ukončen program Metoda dobrého startu, zaměřený na rozvíjení psychomotorických dovedností dětí předškolního i mladšího školního věku. Během pětadvaceti setkání se podařilo s využitím písniček, her a speciálních cviků rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, celkovou pohybovou obratnost a koordinaci, řečové kompetence, zrakové a sluchové vnímání dětí. Program ukončilo šest dětí, které byly za usilovnou práci odměněny diplomem a drobnými dárky.

TÉMA:

© Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 2015 - 2021 • Design and PHP by HVDOchrana osobních údajů