Aktuality a upozornění

Aktualizované informace pro veřejnost - COVID-19

Informace pro děti, žáky, studenty a jejich doprovod
(dále jen „klienti“):

1. Na všechna pracoviště poradny mají povolen vstup pouze osoby zdravé, které nejeví známky akutního onemocnění, v posledních 10 dnech nepřišly do styku s osobami s infekčním onemocněním či s osobami podezřelými z nákazy; okresní hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření či izolaci.

2. Při vstupu do prostor poradny jsou klienti povinni provést důkladnou dezinfekci rukou a v případě potřeby pak v průběhu pobytu v našem zařízení opakovaně použít dezinfekci připravenou ve společných prostorech.

3. Doprovod nezletilého klienta do poradny je omezen na jednu osobu.

4. Při individuálním kontaktu klienta s odborným pracovníkem poradny během vyšetření či konzultace se požaduje použití respirátoru (např. FFP2/KN 95). Možné je použít také nanoroušku, pokud splňuje filtrační normy.
Toto nařízení platí pro všechny osoby starší 15 let.
I děti mladší 15 let však musí použít roušku, a to chirurgickou, nikoli látkovou.
Opatření se nevztahuje na:
- děti do dvou let věku
- děti MŠ
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou, nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto opatření.
- žáky a studenty ze škol nebo tříd zřízených podle § 16, odst. 9, školského zákona

5. Ve společných prostorách poradny je použití respirátoru nebo nanoroušky povinné.

6. Klientům s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nebude poradenská služba poskytnuta. Zákonný zástupce dítěte (zletilý klient) v takovém případě sjedná se sociální pracovnicí náhradní termín.

7. Pokud se akutní infekční onemocnění projeví u klienta v průběhu pobytu v poradně (vzestup teploty, kašel, rýma, bolest hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu), zajistí poradna jeho izolaci od ostatních zdravých klientů i zaměstnanců poradny, a informuje neprodleně zákonného zástupce. Ten (nebo jím pověřená dospělá osoba) převezme klienta v poradně bez zbytečného prodlení.

8. V případě chronického respiračního onemocnění klienta (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si poradna vyžádá Čestné prohlášení, ke kterému rodič může dle svého uvážení přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.