Aktivity PPP ve školním roce 2022/2023

Workshopy pro rozvoj stylu učení

V únoru a březnu 2023 proběhly v prvních ročnících Třinecké obchodní akademie informačních technologii a veřejné správy tři setkání workshopů zaměřených na rozvoj stylu učení. Této vzdělávací akce se zúčastnilo celkem 41 studentů. Během individuální a skupinové práce měli studenti možnost najít si svůj vlastní styl učení a reálně vyzkoušet vhodné způsoby učení. Pomocí jednoduchých experimentů měli studenti možnost zjistit, jak funguje paměť, dovědět se o problematice zapomínání a využít tak aktuální poznatky k zefektivnění procesu učení. Studenti velmi ocenili přínos této vzdělávací akce a vedení školy vyjádřilo zájem pokračovat v této spolupráci.

Beseda a depistáž v MŠ Nerudova v Třinci

Dne 16. 3. 2023 proběhla v MŠ Nerudova v Třinci depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 7 dětí předcházela beseda pro rodiče předškoláků, kde byli rodiče informováni o průběhu akce, byli seznámeni, jak s předškoláky trénovat žádoucí dovednosti. Vyšetření " Školní připravenosti" proběhlo v prostorách MŠ, v příjemném a přátelském prostředí, vedením a pedagožkami MŠ byly zajištěny kvalitní podmínky. Po realizaci skupinové a individuální práce s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči v PPP v Třinci, kde byly předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jednotlivých dětí rozvíjet. Vedení MŠ a pedagožky ocenily práci PPP, chtějí tuto poradenskou službu využít i v příštím školním roce.

Beseda a depistáž v MŠ Bocanovice

Dne 9. 3. 2023 proběhla v MŠ Bocanovice depistáž zaměřená na posouzení připravenosti dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 6 dětí předcházela beseda s rodiči předškoláků dne 6. 3. 2023. Rodiče byli seznámeni s tím, co by měl budoucí školák před nástupem do školy umět a dále byli informováni o možnosti depistážního šetření, jeho účelu a průběhu. V závěru besedy byly s rodiči dohodnuty termíny pro individuální konzultace výsledků depistáže jejich dětí. Besedy se spolu s rodiči účastnily i paní ředitelka a paní učitelka, které byly pověřeny zajištěním odpovídajících podmínek pro práci poradenského pracovníka s dětmi. Rodiče ocenili možnost realizace akce v prostorách MŠ, v individuálních konzultacích obdrželi odpovědi na své konkrétní dotazy k problematice zaškolení dítěte, projevili zájem o další možné metody a inspiraci ke stimulaci rozvoje předškolních dovedností. Rovněž ředitelkou MŠ byla oceněna spolupráce, vyjádřila zájem o opakování i v následujícím školním roce.

Úspěšný start do školy a depistáž

Dne 23. 2. 2023 proběhla v MŠ Bezručova v Jablunkově přednáška pro rodiče dětí předškolního věku zaměřená na téma Předpoklady pro úspěšný start v 1. třídě. Jedná se již o tradici společného setkávání v období před zápisem do školy, přednáška byla i tentokrát vedena spolu s klinickou logopedkou. Rodiče byli seznámeni s potřebnými dovednostmi před nástupem do školy i s postupy možného posuzování školní zralosti a školní připravenosti. Informace byly dále doplněny i nabídkou skupinového mapování školní připravenosti v prostorách MŠ, o které rodiče projevili zájem.
V návaznosti na konanou přednášku byl dohodnut termín depistáže. Skupinové vyšetření 9 dětí proběhlo 2. 3.2023 v příjemné a přátelské atmosféře předškolního zařízení. Ze strany MŠ byly připraveny kvalitní podmínky.
Výsledky vyšetření byly prokonzultovány s rodiči, byly jim předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jejich dětí rozvíjet. Vedení MŠ, pedagožky i rodiče dětí vyjádřily spokojenost s takto zajištěnou akcí PPP.

Metodické setkání s výchovnými poradci

Dne 21. 2. 2023 a 28. 2. 2023 proběhlo v prostorách odloučeného pracoviště PPP v Třinci metodické setkání pracovníků PPP s výchovnými poradci základních a středních škol z Třince a blízkého okolí. Cílem společného setkání bylo připomenutí základních informací týkajících se výchovně náročných žáků, žáků s výukovými obtížemi, podpora efektivní spolupráce, nastavení postupů pro vyhodnocování podpůrných opatření v průběhu školního roku, spolupráce se zákonnými zástupci. Setkání bylo provázeno řadou dotazů, proběhlo v přátelské a otevřené pracovní atmosféře. Akce se zúčastnilo celkem 25 výchovných poradců.

Zapojení do projektu PROFESIONALIZACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek se zapojila do projektu Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (Číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_006/0000162).
Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu profesionálů, kteří v Moravskoslezském kraji pracují s rodinami, ve kterých vyrůstají ohrožené děti. Jedná se o rodiny s dětmi do 6 let. Dalším cílem projektu je profesionalizace a podpora systému náhradní rodinné péče v rámci MSK, provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora náhradního rodičovství a zvyšování odbornosti aktérů zapojených do celého systému péče o ohrožené děti. V únoru 2023 bylo realizováno první setkání účastníků projektu - zejména pedagogů a vedení mateřských škol, zástupců OSPODů a neziskových organizací z oblasti Frýdeckomístecka a Třinecka. V rámci tohoto setkání byl projekt podrobněji představen paní Mgr. Kučnou. Skupina odborníků pak v rámci diskuze pracovala na konkrétním vymezení termínu ohrožená rodina, ohrožené dítě z pohledu odbornosti jednotlivých členů. Skupina vznesla potřebu multidisciplinární spolupráce a větší propojenosti všech odborností pečující o ohrožené děti.
V následujících dvou letech bude probíhat vzdělávání odborníků v problematice ohrožených dětí a bude vypracováno řešení zefektivnění péče o ohrožené děti odborníky v Moravskoslezském kraji.

Depistáž

Dne 14. 2. 2023 proběhla v MŠ Zaolší depistáž zaměřená na připravenost dětí pro vstup do školy. Skupinovému a individuálnímu vyšetření 11 dětí předcházela beseda pro rodiče předškoláků, kde byli rodiče informováni o průběhu akce, byli seznámeni, jak s předškoláky trénovat žádoucí dovednosti. Skupinové vyšetření proběhlo v prostorách MŠ, v příjemném a přátelském prostředí, vedením a pedagožkami MŠ byly zajištěny kvalitní podmínky. Po realizaci skupinové a individuální práce s dětmi následovaly individuální konzultace s rodiči, byly předány informace a podněty, jak dále potřebné dovednosti u jednotlivých dětí rozvíjet. Vedení MŠ a pedagožky ocenily práci PPP.

Mapování vztahů v třídních kolektivech v prvním pololetí školního roku 2022/2023

Školy Frýdecko-Místecka a Třinecka projevily již v září velkým zájem o realizaci mapování vztahů v třídních kolektivech. V měsících říjen, listopad, prosinec a leden bylo realizováno celkem ve 21 třídních kolektivech mapování vztahů včetně následných konzultací výsledků sociometrického šetření s třídními učiteli. Cílem mapování bylo zjistit, jaké je postavení jednotlivých žáků v kolektivu, jak žáci v kolektivu vnímají sami sebe a své spolužáky, a jaké pocity v kolektivu zažívají. Nedílnou součástí bylo předání zprávy z mapování a doporučení třídnímu učiteli, jak s třídním kolektivem dále pracovat, na jaká témata se s ohledem na úroveň vývoje třídy jako skupiny a s ohledem na osobnostní vývoj jednotlivců zaměřit, a jakým způsobem je realizovat. Vzhledem k velkému zájmu škol bude služba mapování vztahů v třídních kolektivech probíhat i v následujícím pololetí.

Přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 24. 1 2023 se uskutečnila přednáška v Mateřské škole Horní Domaslavice na téma „Školní zralost a připravenost“. Přednášky se zúčastnili rodiče všech dětí docházejících do předškolního ročníku a některé pedagožky školky. Přítomní rodiče byli seznámeni s legislativním ukotvením odkladu školní docházky, postupem při podání žádosti o posouzení školní zralosti dítěte ve školském poradenském zařízení, dále pak s průběhem vyšetření dítěte v ŠPZ, posuzovanými oblastmi v rámci vyšetření a nakonec s návrhy stimulačních cvičení na rozvoj jednotlivých oblastí, podstatných pro úspěšné zaškolení dítěte. Rodiče byli také seznámeni s charakteristikami klientů spadajících do kompetence pedagogicko-psychologických poraden a do kompetence speciálně pedagogických center. Přednáška byla zakončena diskusí, kdy rodiče i pedagožky kladly dotazy, často s obsahem zaměřeným spíše na problematiku výchovných obtíží.

Metodické setkání

Dne 17. 1. 2023 a 27. 1. 2023 proběhlo v prostorách odloučeného pracoviště v Třinci metodické setkání pracovníků PPP s pedagogy mateřských škol z Třince a blízkého okolí. Bylo zaměřeno na podporu vzájemné a efektivní spolupráce, na tématiku posuzování školní zralosti, práce s výchovně náročným dítětem, dítětem nadaným či cizincem. V závěru setkání byl dán prostor k dotazům, pedagogové se zajímali o možnost posouzení školní připravenosti dětí formou depistáže. Aktuální termíny pro besedy s rodiči v MŠ, depistáže i následné konzultace jsou nyní v jednání. Setkání proběhla v přátelské, otevřené a pracovní atmosféře, zúčastnilo se jich celkem 43 pedagogů MŠ.

Profesní orientace

V období od října 2022 do ledna 2023 proběhla na základních školách v Třinci, Vendryni a Jablunkově skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na posouzení profesní orientace. Této služby celkem využilo 118 žáků ze sedmi základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno.

Prožitkové odpoledne

Dne 1. 12. 2022 proběhlo v MŠ Zaolší prožitkové odpoledne s rodiči předškoláků. Setkání s rodiči a pedagogy bylo zaměřené na rozvíjení praktických dovedností rodičů a získávání znalostí potřebných pro výchovu a vzdělávání dětí před nástupem do školy. Závěrečná část byla věnována dotazům rodičů. Setkání proběhlo v přátelské a uvolněné atmosféře. Setkání se zúčastnilo 15 rodičů a 3 pedagogové.

Metodické setkání pro pedagogy mateřských a základních škol

Dne 10.11 a 21.11.2022 proběhlo pracovní setkání pedagogů mateřských a základních škol v Třinci, které bylo zaměřené na práci s dětmi s nežádoucími projevy chování. Prožitkovými metodami práce měly pedagožky možnost si osvojit nové techniky a nástroje zaměřené na žádoucí chování dětí a žáků. Toto metodické setkání probíhalo v pracovní, uvolněné atmosféře, paní učitelky měly možnost společně s lektorkami sdílet jednotlivé kazuistiky dětí, společně se zamyslet a zapracovat na způsobech řešení problémů dětí. Celkem se akce zúčastnilo 32 pedagogů.

14. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

3. a 4. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 14. krajská konference k primární prevenci rizikového chování, kterou ve spolupráci s oblastními metodiky poraden MSK organizuje krajský koordinátor primární prevence MSK. V úvodu konference byli posluchači seznámení s aktuálními informacemi o prevenci v Moravskoslezském kraji a na úrovni MŠMT – strategie prevence, připravované dotační programy, vyhodnocení monitorování situace rizikového chování. Následoval dvoudenní program, jehož náplní byly příspěvky hlavních hostů konference: O rizicích komunikace uvnitř sborovny promluvila pan David Čáp, o mýtech ovlivňujících preventivní programy hovořil pan Martin Kožíšek, a paní Hana Cisovská přednesla zajímavý příspěvek o dramatické výchově a dramaterapii v prevenci. Druhý den konference byl věnován prostor organizátorům primárně preventivních aktivit v rámci MSK a ti měli možnost posluchačům představit své aktivity plánované pro tento školní rok. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Setkání školních metodiků prevence

V zářijových a říjnových dnech proběhlo celkem pět setkání školních metodiků prevence s oblastí Frýdeckomístecka, Třinecka a Jablunkovska. Setkání se celkem účastnilo 39 školních metodiků prevence. Setkání byla věnována vymezení rozsahu spolupráce mezi metodikem prevence PPP a školními metodiky prevence pro aktuální školní rok 2022-23. Školní metodici byli seznámení s výstupy systému SEPA pro oblast Frýdeckomístecka a Třinecka za minulý školní rok, s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, s metodikami a materiály, které mohou využít v rámci prevence duševních problémů a duševních poruch žáků a studentů. Metodici měli možnost sdílet a konzultovat aktuálně řešené problémy, na které v rámci plnění funkce metodika prevence ve školách narážejí. Větší prostor byl věnován vymezení a popsání povinné dokumentace školního metodika prevence dle vyhlášky 72/2005 Sb.