Aktivity PPP ve školním roce 2021/2022

Červnové setkání školních metodiků prevence

V měsíci červnu proběhlo pět setkání se školními metodiky prevence z oblasti Třinecka a Frýdecko-Místecka. Setkání se účastnilo celkem 49 školních metodiků prevence ZŠ i SŠ. Setkání byla věnována reflexi vzájemné spolupráce školních metodiků prevence s metodikem prevence PPP ve školním roce 21/22. Školní metodici prevence byli seznámení s aktuálními změnami v legislativě vztahující se k jejich odbornosti, nabídkou vzdělávání v příštím školním roce. Paní Radka Folwarczná z neziskové organizace Hope for Kids představila v rámci setkání v Třinci a jednoho setkání ve Frýdku-Místku nabídku všeobecné primární prevence pro příští školní rok.

Intervizní skupina pro školní metodiky prevence

V měsících únor, duben a květen 2022 byla realizována ve spolupráci s Kontaktním a poradenským centrem Frýdek-Místek intervizní skupina pro školní metodiky prevence. Skupina má charakter svépomocné skupiny, ve které mohou školní metodici prevence přinášet aktuální a pro ně tížívá témata vlastní praxe, sdílet je s kolegy a pomoci najít kolegům řešení aktuálních problémů, které ve školách řeší. Skupiny se celkem účastnilo 28 školních metodiků prevence, kteří v reflexích oceňovali možnost získání odstupu a náhledu na různé problémové situace, které ve školách vyvstávají, a možnost získat inspiraci z řešení obdobných témat kolegy. Zúčastnění školní metodici prevence projevili velký zájem o pokračování této skupiny i v příštím školním roce.

Mapování vztahů v třídních kolektivech

V reakci na vysokou poptávku škol po intervenční práci s třídními kolektivy byla školám Frýdecko-Místecka a Třinecka v měsíci dubnu 2022 nabídnuta možnost realizovat ve školách mapování vztahů v třídních kolektivech pomocí sociometrického dotazníku D2, B3 a B4. Zájem o mapování projevilo celkem 15 škol. Mapování vztahů se podařilo do konce školního roku realizovat v 8 třídách – 4 třídách z Frýdku - Místku a 4 třídách škol z oblasti Třinecka. Tato mapování vztahů byla realizována v měsících květen a červen, včetně následné osobní konzultace k výsledkům mapování vztahů s třídními učiteli. Cílem mapování bylo zjistit, jaké je postavení jednotlivých žáků v kolektivu, jak žáci v kolektivu vnímají sami sebe a své spolužáky, a jaké pocity v kolektivu zažívají. Výsledky těchto mapování slouží k odhalení žáků, kteří se v kolektivu ocitají na okraji a mohou být tedy výrazně ohrožení rizikovými jevy, a pro možnou další efektivní práci s třídním kolektivem v školním roce 2022/23.

Workshop „Styly učení“

V květnu a červnu 2022 byly realizovány workshopy týkající se stylů učení v Třinecké obchodní akademii informačních technologii a veřejné správy a na ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím v Jablunkově. Workshopů se zúčastnilo celkem 40 žáků a studentů. V průběhu workshopů měli účastníci možnost poznat různé styly učení a dozvědět se, jak spolu souvisí paměť a učení. Teoretické části byly průběžně doplňovány prožitkovými metodami učení, které umožňovaly vznik nových zkušeností.

Třídní schůzky

Dne 20.4.2022 proběhly na ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Milíkově třídní schůzky. V úvodní části měli rodiče možnost klást otázky speciálnímu pedagogovi PPP, byli stručně seznámeni s metodikou a organizací domácí přípravy do vyučování. Třídní schůzky proběhly v přátelské a uvolněné atmosféře.

DEPISTÁŽ

Na přelomu února a března proběhla v MŠ Školní a MŠ Bezručova v Jablunkově depistáž dětí za účelem zmapování připravenosti dětí pro nástup do 1. třídy. Depistáž byla realizována z podnětu ředitelky MŠ, na žádost rodičů. Akce se zúčastnilo 20 dětí. Výsledky byly konzultovány s rodiči v předem dohodnutém termínu buďto přímo v MŠ, a nebo následující den v PPP v Třinci.

Projektové odpoledne

Dne 8. 2. 2022 proběhlo v MŠ s polským jazykem vyučovacím v Milíkově projektové odpoledne. Této vzdělávací akce se zúčastnilo šest rodičů, kteří se společně s pedagogy zaměřili na získávání a rozvíjení dovednosti, vědomosti a znalosti, které využijí při práci s předškoláky. Prostřednictvím prožitkových aktivit a osobních zkušeností, pod vedením speciálního pedagoga PPP si takto upevnili rodičovské kompetence potřebné pro výchovu a vzdělávání dětí. Odpoledne proběhlo v přátelské, otevřené a pracovní atmosféře.

Co má umět předškolák

Dne 26. ledna proběhla v MŠ Hrádek přednáška pro rodiče předškoláků. Tématem setkání bylo seznámení se se základními pojmy, které se dotýkají nástupu do školy, popř. odkladu školní docházky, vymezení pojmu školní připravenost, apod. Byly předvedeny praktické ukázky ke stimulaci rozvoje potřebných dovedností dítěte. V MŠ Hrádek se přednášky zúčastnilo 11 rodičů, přítomny byly rovněž paní učitelky MŠ, které s dětmi předváděly konkrétní postupy, tak jak je realizují společně v rámci „Školy nanečisto“. V závěru setkání byl dán prostor pro dotazy rodičů.

Na stejné téma byla vedena přednáška dne 1. února v MŠ Jablunkov. Setkání se zúčastnila i klinická logopedka, která hovořila o potřebnosti rozvoje řeči u dětí. Zájem projevilo 26 rodičů. V závěru byl vytvořen prostor pro dotazy. Na základě žádosti rodičů, byla dohodnuta i depistáž školní připravenosti, termín její realizace je v jednání.

Přednáška v MŠ Lhotka

Dne 15.11.2021 se uskutečnila přednáška v Mateřské škole Lhotka na téma „Školní zralost“. Přednášky se zúčastnili rodiče dětí docházejících do předškolního ročníku a některé pedagožky školky. Přítomní rodiče byli seznámeni s legislativním ukotvením odkladu školní docházky, postupem při podání žádosti o posouzení školní připravenosti dítěte ve školském poradenském zařízení, dále pak s průběhem vyšetření dítěte v ŠPZ, posuzovanými oblastmi v rámci vyšetření a nakonec s návrhy cvičení na rozvoj jednotlivých oblastí, podstatných pro úspěšné zaškolení dítěte. Přednáška byla zakončena diskusí, kdy rodiče i pedagožky kladly podnětné dotazy.

Přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 7. 12. 2021 proběhla v MŠ Střítež přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků. Téma přednášky bylo zaměřeno na oblast školní zralosti a připravenosti. Rodiče byli seznámeni speciálním pedagogem PPP, jak s dítětem trénovat dovednosti potřebné k nácviku čtení, psaní a počítání, rovněž získali informace týkající se průběhu depistáže předškoláků. Závěrečná část přednášky byla vyhrazena dotazům rodičů. Dotazy byly zaměřené na adaptaci dítěte na školní prostředí, jak rozvíjet nadání dítěte.

V návaznosti na přednášku proběhla dne 9. 12. 2021 depistáž předškoláků zaměřená na školní připravenost dětí. Proběhlo speciálně pedagogické vyšetření u šesti dětí, poté pak individuální konzultace s rodiči a učitelkami MŠ. Akce svou komplexností podporuje děti k zdárnému nástupu do školy, umožňuje dětem trénovat potřebné dovednosti a vědomosti před nástupem do školy. "Start" v první třídě je pak pro děti mnohem snazší.

Vzhledem k tomu, že se již dlouhodobě tato spolupráce PPP se ZŠ a MŠ Střítež osvědčuje, mají tyto školní akce již svou tradici.

Profesní orientace

V období od 15. 10. – 30. 11. 2021 proběhla na základních školách v Třinci a Vendryni skupinová vyšetření žáků 9. tříd zaměřená na profesní orientaci. Této služby celkem využilo 65 žáků ze čtyřech základních škol. Směřování jejich další vzdělávací cesty bylo s nimi a jejich rodiči následně individuálně konzultováno.

Další část skupinových vyšetření zaměřených na profesní orientaci žáků 9. tříd základních škol v Třinci a Jablunkově byla realizována až do konce ledna 2022 roku. Ze čtyř škol tak tuto možnost využilo ještě 64 žáků. Po vyšetření opět proběhly individuální závěrečné konzultace s žáky i jejich rodiči v PPP na odloučeném pracovišti v Třinci. Část konzultací byla vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a na žádost klientů realizována online.

Přednáška v MŠ

Dne 18. 10. 2021 proběhla přednáška pro rodiče dětí z MŠ Nýdek. Tradice setkávání byla přerušena v uplynulém školním roce nepříznivou epidemiologickou situací v ČR. O to větší chuť a zájem bylo tuto akci uskutečnit nyní. Setkání se účastnilo 30 rodičů. Tématem přednášky bylo seznámení se základními pojmy, které se dotýkají nástupu do školy, vymezení pojmů školní zralost x školní připravenost. Rodičům byly poskytnuty konkrétní poznatky s důrazem na popis předpokladů pro počáteční nácvik čtení a psaní i rizik v oblasti rozvoje gramotnosti. V praktické části byli seznámeni s konkrétními náměty vhodných aktivit zaměřených na stimulaci rozvoje předškolních dovedností dětí. Přednáška pro rodiče byla vedena společně s klinickou logopedkou, která poukázala na potřebnost rozvoje řečových dovedností u dětí.
V závěru setkání byl rodičům dán prostor pro společnou diskuzi.

Seminář pro začínající školní metodiky prevence

Dne 14. 10. se v prostorách PPP FM uskutečnil seminář pro nové, začínající školní metodiky prevence, zájem o téma projevili i stávající školní metodici. Seminář reagoval na nejčastější dotazy nově začínajících metodiků prevence týkající se vymezení funkce a kompetencí školního metodika prevence, dalšího vzdělávání, náplně činností metodika prevence dle vyhlášky, práce se systémem evidence preventivních aktivit a vedení dokumentace školního metodika prevence. Podstatnou součásti semináře bylo seznámení se zakotvením prevence v rámci legislativy, zejména pak ve školském zákoně, vyhlášce č.72/2005 Sb. a Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování.

Setkání školních metodiků prevence

Od 30. 9. 2021 do 11. 10. 2021 proběhly čtyři setkání školních metodiků ZŠ a SŠ Frýdecko-Místecka. Celkem se setkání účastnilo 22 pedagogů. Setkání určené školním metodikům prevence středních škol bylo obohaceno o představení aktuálně nabízených služeb organizace Modrý kříž, které představil pan Radovan Bista. Aktuální nabídku primární prevence poskytované organizací Nebuď oběť! přišel představit pan Látal. Na setkáních byla představena nabídka služeb metodika prevence PPP FM pro aktuální školní rok 2021/2022. Školní metodici prevence byli seznámení s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, aktuálními změnami v legislativě a systému SEPA. Na základě výsledků studie provedené Klinikou adiktologie: zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19. byla diskuse a reflexe věnována tématu duševní zdraví a jeho zapracování do primárně preventivních aktivit ve škole.

13. krajská konference k primární prevenci rizikového chování

4. a 5. října proběhla v Konferenčním centru Malenovice 13. krajská konference organizována KÚ MSK. Na její přípravě a realizaci se jako členka realizačního týmu podílela také metodička prevence PPP FM. V úvodu konference byli posluchači seznámení s aktuálními informacemi o prevenci v Moravskoslezském kraji a na úrovni MŠMT – strategie prevence, dotační program, vyhodnocení monitorování situace rizikového chování. Následoval dvoudenní vzdělávací program, jehož náplní byly přednášky a semináře zpracovávající aktuální témata prevence, např. preventivní aktivity policistů v rámci Moravskoslezského kraje, vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti na základě poznatků o fungování mozku, psychohygiena pro učitele, aktuální trendy v kyberprostoru, dokumentární film v primární prevenci aj. Tuto jedinečnou příležitost k setkání, vzájemnému sdílení zkušeností, informací a příkladů dobré praxe si nenechalo ujít 150 účastníků konference.

Setkání školních metodiků prevence z oblasti Třinecka

Dne 29. 9. 2021 se v Třinci uskutečnila dvě setkání 31 školních metodiků prevence ZŠ a SŠ z regionu Třinecka. Školním metodikům byla představena nabídka služeb metodika prevence PPP FM pro aktuální školní rok 2021/2022. Školní metodici prevence byli seznámení s aktuální nabídkou specializačního studia pro ŠMP, aktuálními změnami v legislativě a systému SEPA. Na základě výsledků studie provedené Klinikou adiktologie: zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19. byla diskuse a reflexe věnována tématu duševní zdraví a jeho zapracování do primárně preventivních aktivit ve škole. Pan Lukáš Látal přišel představit aktivity organizace Nebuď oběť! a nabídl možnost využití Chytré výzvy společnosti O2 k financování preventivních aktivit škol.